udir

Thumb-07

Elevunder­søkelsen


forsidebilde-00e016-hm

Reviderte spørsmål


Spørsmålene i Elevundersøkelsen er revidert høsten 2013. I revisjonen er det lagt vekt på at undersøkelsen skal være godt egnet til lokal oppfølging, og at den ikke skal være for omfattende. De nye spørsmålene i Elevundersøkelsen tar utgangspunkt i forskning og regelverket om elevens opplæring og læringsmiljø. Det er flere forhold som er grunnleggende for at elever skal oppleve et godt læringsmiljø. Lærerens kompetanse i klasseledelse og evne til å etablere positive relasjoner med hver enkelt elev er helt avgjørende. I tillegg er det viktig at skolen får til et godt samarbeid med foreldrene, og at det etableres gode relasjoner og en kultur for læring i elevgruppa. En god del av spørsmålene i undersøkelsen dreier seg nå om klasseledelse og relasjoner i skolen.
Andre spørsmål kartlegger blant annet mer direkte de fire prinsippene fra Vurdering for læring. Den reviderte Elevundersøkelsen inneholder en lang rekke bolker med tilleggsspørsmål. Disse gir mulighet for lokal tilpasning av undersøkelsen. For at undersøkelsen totalt sett ikke skal bli for lang, er det satt en øvre grense på ni bolker med tilleggsspørsmål. Den enkelte skole bør kun ta med tilleggsspørsmål dersom den har konkrete planer om å følge opp resultatene. Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. trinn, 10. trinn og Vg1 i høstsemesteret. Elevundersøkelsen startet 1. oktober og ble avsluttet 10. januar. Resultatene publiseres i Skoleporten.

 


Les mer om Elevundersøkelsen på udir.no