udir

Thumb-03

Fornøyde lærere


De aller fleste deltakerne er fornøyd med videreutdannings­tilbudene. 90 prosent opplever ­kvaliteten som god eller svært god. Og mange kunne tenke seg å ta mer videreutdanning.


De aller fleste deltakerne er fornøyd med videreutdannings­tilbudene. 90 prosent opplever ­kvaliteten som god eller svært god. Og mange kunne tenke seg å ta mer videreutdanning.

Det viser resultatene fra Deltakerundersøkelsen 2013 (NIFU), en spørreundersøkelse rettet mot ansatte i skolen som har tatt videreutdanning som en del av strategien Kompetanse for kvalitet, studieåret 2012/2013.

Deltakerne synes studiene er tilrettelagt på en god måte ved studiestedene og på skolene, og at studiene har høy faglig kvalitet og et praksisnært innhold. De er mer fornøyd med de faglige enn de fagdidaktiske sidene, mens den nettbaserte delen av studiet ikke blir vurdert like godt som samlingene. Resultatene viser at en høy andel har endret eller skal endre egen undervisning og praksis som følge av videreutdanningen.


udir00686-00df5e-hm

Tilrettelegging ved skolen


NIFUs analyse viser at god tilrettelegging på arbeidsstedet betyr mye for hvordan deltakerne opplever studiet. Majoriteten av deltakerne forteller at videreutdanning prioriteres ved skolen de jobber på. Derimot er det en klart lavere andel som mener skolen deres har et godt miljø for deling av kunnskap, noe som kan påvirke deltakernes overføring av det de har lært i videreutdanningen til egen skole.
Det som i størst grad ser ut til å begrense muligheten for å lykkes med Kompetanse for kvalitet, er kulturen på skolen der deltakerne jobber. Tilrettelegging på skolen handler ikke bare om rent praktiske forhold. Det handler også om hvorvidt deltakernes arbeidssted er mottakelige og åpne for ny kunnskap kan være viktig for utbyttet av studiet.


90%

90 prosent opplever kvaliteten av videreutdanningstilbudene som god eller svært god.

Opplevelse av studiet


Analysene viser at majoriteten av deltakerne er fornøyde med utdanningen de har tatt. De forteller om høy kvalitet på det faglige innholdet og god tilrettelegging ved studiestedene. Videre forteller mange av deltakerne at studiet har vært relatert til deres arbeid, noe som øker sannsynligheten for at de kan bruke det de lærer i praksis. En høy andel av deltakerne opplyser at de har fått nye faglige innfallsvinkler og at de har blitt i stand til å undervise bedre.

Se årets studietilbud på udir.no