udir

Udir-magasin-7

Hele Norge hospiterer


Utdanningsdirektoratet prøvde ut hospiteringsordninger for lærere og instruktører i 2010–2012. Resultatet var svært positivt, og nå videreføres utprøvingen over hele landet.

Ihospiteringsordningen får lærere som underviser elever i yrkesrettede programmer muligheten til å hospitere ute i de bedriftene som elevene deres en gang kan komme til å jobbe selv. Dette gjelder både programfag- og fellesfaglærere. I tillegg kan instruktører som jobber ute i lærlingbedriftene hospitere i skolene for å bli bedre kjent med hvordan undervisningen foregår.

 Fakta
Gjennom hospiteringsordningen for skole og arbeidsliv kan instruktører og faglige ledere hospitere på en skole. Yrkesfaglærere kan hospitere i en bedrift.

ifølge en fafo-rapport om prøveprosjektet var de fleste deltakerne svært fornøyde. Blant disse er Trond Pettersen, som var en av de første lærerne som var ute i hospitering i 2010. Nå jobber han i Akershus fylkeskommune, hvor et av ansvarsområdene er å følge opp videreføringen av hospiteringsprosjektet.

– Jeg var lærer på Eidsvoll og fikk selv muligheten til å hospiterte. Dette var en super mulighet til å bli tryggere på undervisningen i de fagene som jeg selv ikke hadde yrkeserfaring i fra før. Jeg valgte å dele mine ti hospiteringsdager mellom tre bedrifter hvor jeg jobbet som rørlegger, feier og glassmester, sier Trond.

Trond var særlig fornøyd med dagene i rørleggerbedriften.

– Den første hospiteringsperioden som rørlegger var lagt tidlig i skoleåret, og jeg hadde planlagt den nøye. Det gjelder ikke bare å sette av tid og skaffe vikar, men du må også planlegge hva du ønsker å få ut av hospiteringen, og hvordan det du lærer kan være til nytte for elevene, sier Trond.

I tillegg til hospiteringen laget Trond et undervisningsopplegg i samarbeid med rørleggerbedriften, som så har blitt tatt i bruk av elevene. De andre hospiteringsperiodene var lagt senere på året, og var ifølge Trond ikke fullt så godt forberedte.

– Jeg merket veldig forskjell mellom den første perioden og de to andre. Dette sies jo også i Fafo-rapporten, at hvis hospiteringen skjer mot slutten av skoleåret blir det gjerne litt hektisk, og man får ikke så mye ut av hospiteringen som man ellers kunne fått, sier Trond.
 


Udir-magasin-1

– Vi vet nå at det kreves god planlegging og at skolen setter av tid tidlig i skoleåret, sier Trond Pettersen, ansvarlig for videreføring av hospiteringsprosjektet i Akershus.

på bakgrunn av trond og andres erfaringer har man nå tatt en del grep med tanke på de første rundene med hospitering.

– Vi vet nå at det kreves god planlegging og at skolen setter av tid tidlig i skoleåret. Dessuten må læreren kunne være fleksibel i sammarbeid med hospiteringsbedriften. Så er det to ting til; det første er at hospitering må være godt forankret i skolens ledelse og det andre er at man må sikre organisasjonslæring, altså at lærerne som hospiterer deler av sine erfaringer med skolen og fagnettverk, sier Trond.

Hospitering prøves nå ut i alle fylker, og målet til de nasjonale utdanningsmyndighetene er å få til en varig ordning for denne typen kompetanseheving i samarbeid med partene i arbeidslivet.

– Hvis du som lærer mener at din skole burde bli med i hospiteringsordningen, bør du si ifra til skolelederen, som kan søke om penger til dette fra fylkeskommunen. Det finnes veldig gode argumenter for å bli med på dette, ikke minst å få bedre breddeundervisning for elevene. Som lærer kan du enten hospitere i «bredden» for å bli tryggere på flere fag eller hospitere i «dybden» i ditt eget fag, sier Trond.

 
i tillegg til dette er hospiteringen med på å knytte kontakter mellom skole og arbeidsliv, noe som bidrar til å nå hovedmålsetningen i Samfunnskontrakten. Resultatene fra utprøvingen i 2010–2012 viser nemlig at bedre samarbeid gir flere læreplasser. Hospitering i bedrift kan også sikre den nødvendige refleksjonen som gjør at fellesfaglærere «forstår» mer av faget og bransjen bransjen de hospiterer i og kan tilpasse sine fag bedre inn mot denne elevgruppen.

– I tillegg er det jo foreløpig gratis for skolene å være med på, siden fylkeskommunen betaler for å kjøpe ut lærernes tid. Man må bare huske å søke; de fleste fylkeskommunene har søknadsfrist om våren, sier Trond.