udir

Thumb-12

Hjelp i riktig retning


Veilederkorpset støtter skoleeiere og skole­ledere over hele landet med å bedre lære­prosessene i skolen. Evaluering av ­ordningen viser at ­vei­ledernes deling av ­kunnskap og erfaring har gitt svært gode resultater.

Med veiledningsordningen har Utdanningsdirektoratet tydelig møtt et stort behov.

Marit Aas er førsteamanuensis ved ILS, arbeider på masterprogrammet i Utdanningsledelse og leder den nasjonale Rektorutdanningen ved UiO. De siste to årene har hun evaluert Veilederkorpset, i samarbeid med konsulentselskapet Rambøll. Nå er sluttrapporten levert.

– Vi har opplevd stor entusiasme hos både veisøkere og veiledere, nesten en form for «halleluja-stemning». Veilederne representerer en bred skolefaglig kompetanse, og har fort etablert et faglig læringsfellesskap. Det har vært interessant å se hvor grundig de har forberedt seg til møtene med veisøkerne. Veisøkerne på sin side synes å være utrolig takknemlig for å få hjelp, forteller Aas.

 
statsviter ida gram i Rambøll har vært prosjektleder for evalueringen, og sitter igjen med det samme inntrykket.

– For veisøkerne representer Veilederkorpset en vitamininnsprøytning i form av støtte, oppmuntring og anerkjennelse. Veilederne er også svært fornøyde. De er med på noe viktig, tilegner seg nyttig lærdom og får anerkjennelse for sin kompetanse. Det sier vel sitt når en god del søker om å få bli med på nytt igjen!

Veilederkorpset ble dannet på bakgrunn av Stortingsmelding 2007–2008: Kvalitet i skolen, som avdekket at mange skoler har behov for kvalitetsutvikling.


Marit Aas Veilederkorpset
 
Marit Aas
Førsteamanuensis ved ILS.

Ida Veilederkorpset
 
Ida Gram

Prosjektleder i Rambøll.

private, kommunale og fylkeskommunale skoleeiere fra hele landet kan søke om veiledning fra de omreisende veilederne. Tilbudet går ut nasjonalt til skoleeiere over hele landet. Siden 2010 har 85 skoleeiere mottatt veiledning, og i tillegg startes avtaler med 20 skoleeiere i desember 2013. Bakgrunnen kan være dårlige resultater, svake elevprestasjoner på nasjonale prøver, eller ønske om mer struktur og et eksternt blikk på egen virksomhet. Utdanningsdirektoratet bestemmer hvem som får søknaden innvilget. Felles for alle søkerne er at de ønsker et dytt i riktig retning.

 
hovedoppgaven til Veilederkorpset er å støtte skoleeiere og skoleledere i å gjøre hverandre gode. Veilederne er erfarne skolefolk fra hele landet, som kan vise til resultater av utviklingsarbeid i egne organisasjoner.

– En dyktig veileder har solid erfaring med utviklingsarbeid og kvalitetsutvikling i egen organisasjon, og fungerer som sparringspartner om lokale utfordringer hos veisøker. Veilederen henter ut kompetansen som finnes i organisasjonen fra før, og bidrar med ny kunnskap, modeller og verktøy til veisøkers utviklingsarbeid, sier ansvarlig for Veilederkorpset i Utdanningsdirektoratet, Håvard Lunnan.

 
veilederne blir satt i team av direktoratet, som vektlegger komplementær kompetanse og erfaring, variasjon i forhold til kjønn, geografi og alder der det er aktuelt. De blir invitert til grunnskolering i forkant av veiledningen, og blir fulgt opp med skoleringssamlinger to ganger i halvåret for faglig oppdatering og deling av erfaringer.

En god relasjon mellom veiledere og veisøker er avgjørende. Lunnan har erfart at engasjement fra skoleeier kombinert med dyktige veiledere er veien til suksess.

– Vi ser gode resultater i områdene der ledelsen i kommunen eller fylkeskommunen engasjerer seg for å forankre utviklingsområdene. Videre er veiledernes kompetanse og erfaring som skoleledere og skoleeiere viktig for å etablere tillit, gode relasjoner og felles fokus på utviklingsarbeidet i veiledningsperioden.

 
den eksterne evalueringen viser at Veilederkorpset i stor grad dekker veisøkernes behov for å utvikle skolen.

– Veiledningen har bidratt til å endre struktur og rutiner gjennom støtte og vektlegging av dialog, på veisøkernes egne premisser. Hjelp fra Veilederkorpset har ført til økt bevissthet og styrket kompetanse om utviklingsprosesser, samt økt vektlegging av tydelig ledelse, prioritering og dialog mellom nivåene. Resultatet er styrkede forutsetninger for å drive skoleutvikling, avslutter ansvarlige for evalueringen, Marit Aas og Ida Gram.

– God måte å lære på

Med hjelp fra Veilederkorpset har Steinkjer kommune fått et velutviklet kvalitetssystem og blitt bedre til å drive prosesser.


Svein Erik Fjeld350B 
Svein-Erik Fjeld
Tidligere team-koordinator i veilederkorpset.

2013-12-06 bilde Elisabeth Jonassen [1] 
Elisabeth Jonassen

Skoleeier og oppvekstsjef i Steinkjer kommune.

Svein-Erik Fjeld er tidligere opplæringsdirektør og rektor. Han har vært koordinator for to veilederteam og har jobbet som veileder i seks kommuner med til sammen 21 skoler.

– Å være veileder er en uhyre interessant og krevende oppgave, ikke minst fordi det er stimulerende å bli satt på prøve på ulike måter. Det er sagt at veiledning er det pedagogiske grunnbegrepet, og at læring er umulig uten tilbakemelding. I et slikt perspektiv er veiledernes viktigste oppgave å hjelpe veisøkerne til å lære noe nytt slik at de kan sette i verk og drive utviklingsarbeid som fører til at elevene lærer mer og fullfører utdanningsløpet.

fra 2011 til 2012 var Fjeld delaktig i veiledning av Steinkjer kommune. Kommunen i Nord-Trøndelag så en rekke utfordringer de ønsket bistand til og ville blant annet bli bedre på endringsarbeid. De ønsket også innspill på hvordan jobbe bedre med elevvurdering, leseopplæring og klasseledelse i skolen.

Skoleeier Elisabeth Jonassen, oppvekstsjef i Steinkjer kommune, deltok i veiledningen sammen med tre av kommunens skoleledere.

– Det var et godt prosjekt å være med på, også når det gjaldt å identifisere utviklingsområder. Vi fikk veiledning, jobbet videre, for så å få ny veiledning igjen. Dette var en veldig god måte å lære på, ettersom vi kunne se underveis hvor godt metodene vi fikk fungerte. Veilederne var helt eminente, og arbeidet førte til nyttig kunnskap og store endringer i hvordan vi jobber, forteller Jonassen.

Kommunen fikk konkrete verktøy til å bruke i ulike prosesser. Slik har de blitt bedre i generell prosessledelse, noe som merkes tydelig i møter. Veileder Fjeld er full av lovord om Steinkjer kommunes arbeid.

– Etatsjefen i Steinkjer kommune deltok aktivt, lærende og forandringsvillig i alle deler av prosjektet. Et godt eksempel på hvor mye en tydelig og kraftfull leder betyr for den kollektive utviklingen av organisasjonen sin! 

4 TIPS OM UTVIKLING


Svein-Erik Fjelds råd til skoleeiere som ønsker å komme i gang med utviklingsarbeidet:

  • Ikke tro at det finnes snarveier til en god skole! Men sørg for at det mulig å identifisere og feire delseire underveis.
  • Husk at kollektivt orienterte organisasjoner er de beste på så å si alle områder.
  • Utviklingsarbeid må være solid forankret hos medarbeiderne dine for å lykkes! Felles lærende prosesser øker sjansene for at «forankring og forandring fryder».
  • «Kvifor reise til Toronto når du kan sjå det same i Naustdal?» (Fritt etter Knut Roald, dosent ved Høgskulen i Sogn og Fjordane)