udir

Thumb-02

Ambisjon


Prøv deg på en naturfagsoppgave Hele 57 prosent av 10. klassingene klarte denne oppgaven da vi prøvde den ut! En lommelykt lyser opp en liten sirkel når den er nær veggen den lyser mot. Den lyser opp en større sirkel hvis den er litt lengre fra veggen. Vil mindre, like mye eller mer lys nå […]

Untitled-2-01

Prøv deg på en naturfagsoppgave


Hele 57 prosent av 10. klassingene klarte denne oppgaven da vi prøvde den ut!

En lommelykt lyser opp en liten sirkel når den er nær veggen den lyser mot. Den lyser opp en større sirkel hvis den er litt lengre fra veggen.

Vil mindre, like mye eller mer lys nå fram til veggen når lommelykta er litt lengre fra veggen?

46%

Det mest populære 2. fremmedspråket er fortsatt spansk. Blant elevene på 8. trinn som tok fremmedspråk, valgte 46 prosent spansk, 35 prosent tysk og 19 prosent fransk. Under 1 prosent av elevene valgte andre fremmedspråk som italiensk eller russisk.

Karakterstøttende prøver for ungdomstrinnet


Alle lærere kan nå få tilgang til karakterstøttende prøver i naturfag og samfunnsfag. Karakterstøttende prøver måler elevers kompetanse etter 10. trinn og kan brukes både underveis i opplæringen og til støtte for standpunktvurdering.

Prøvene er frivillige og resultatene blir ikke rapportert til Utdanningsdirektoratet. Underveis i opplæringen kan du som lærer få hjelp til å se faglige styrker og svakheter i elevgruppa og hos den enkelte elev. Dette er et kjempefint grunnlag for diskusjoner

både med elevene og i kollegiet gjennom hele ungdomstrinnet.

Når det nærmer seg standpunktvurdering, kan du bruke prøvene til å sammenlikne klasseresultater med et nasjonalt nivå. Prøvene kan derfor bidra til en mer rettferdig standpunktvurdering. De karakterstøttende prøvene i naturfag er laget av Naturfagsenteret. Samfunnsfagsprøvene er laget av NTNU.

Les mer på udir.no

57 460

I 2012/13 var det 57 460 lærerårsverk i grunnskolen. Dette er nesten uendret fra året før. Sett over en tiårsperiode har det vært en økning på 8,9 prosent i antall lærerårsverk. I samme periode har antallet elever vært om lag uforandret.

Program for skolebibliotekutvikling


Program for skolebibliotekutvikling ble avviklet i august 2013, men nettstedene skolebibliotek.uia.no og informasjonskompetanse.no drives og oppdateres videre. Utdanningsdirektoratet avslutter evalueringen av programmet i 2014.

Programmet har vært en statlig satsing for å styrke skolebiblioteket som arena for læring og lesing.

Flere lærere har fått kunnskap om skolebibliotek og hvordan det kan brukes aktivt i undervisningen.

Universitetet i Agder har vært ansvarlige for Program for skolebibliotekutvikling, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.