udir

Thumb-05

Intensjon


Utforsk din egen vurderingspraksis Du kan finne forslag og eksempler på hvordan du kan gjøre dette på Udirs nettside Vurdering for læring Bruker du tydelige mål? Bruker du kriterier eller kjennetegn? Gir du faglig relevante tilbakemeldinger? Involverer du elevene i vurderingsarbeidet? Justerer du opplæringen underveis?   Sensorerfaring gir fagleg tyngde Mange lærarar og skular melder […]

Utforsk din egen vurderingspraksis


Du kan finne forslag og eksempler på hvordan du kan gjøre dette på Udirs nettside Vurdering for læring

 • Bruker du tydelige mål?
 • Bruker du kriterier eller kjennetegn?
 • Gir du faglig relevante tilbakemeldinger?
 • Involverer du elevene i vurderingsarbeidet?
 • Justerer du opplæringen underveis?

 

Sensorerfaring gir fagleg tyngde


Mange lærarar og skular melder at dei har behov for etterutdanning og kurs i vurdering.

No er det mogleg for deg å tilføre både deg sjølv og skulen din ekstra kompetanse i vurdering gjennom å bli sensor.

Sei ifrå til rektor dersom du ønskjer å bli sensor. Rektor vidareformidlar namnet ditt til Fylkesmannen, som vel ut og gjer den formelle oppnemninga
av sensor.

Tre gode grunnar til å bli sensor:

 • Du får auka kompetanse i vurdering.
 • Du får kunnskap om kompetansemål og vurdering.
 • Du får ekstra inntekt.

 


Til diskusjon med kolleger

Her er 10 spørsmål som kan hjelpe med å kartlegge skolens vurderingspraksis. Du kan finne mer informasjon på udir.no/vfl


 1. I hvilken grad preges kulturen på skolen av at lærerne har tro på at alle elevene kan nå målene for opplæringen?
 2. I hvilken grad har dere en felles praksis på skolen som sikrer at alle elever, uansett lærer, forstår målene og hva de skal lære?
 3. I hvilken grad diskuterer dere på skolen på hvilken måte lærernes vurderingspraksis kan hjelpe elevene i å lære bedre og å nå målene sine?
 4. I hvilken grad diskuterer dere hva de ulike lærerne legger vekt på i vurderingen på skolen?
 5. I hvilken grad får både elever og lærere jevnlige tilbakemeldinger på sin læring og praksis som motiverer dem til å utvikle seg videre?
 6. I hvilken grad er elevinvolvering i vurderingsarbeidet innført som gjennomgående prinsipp hos alle lærere på skolen?
 7. I hvilken grad utfordres lærere og andre ansatte til å vurdere eget arbeid, egen utvikling og egen kompetanse?
 8. I hvilken grad er bevisst bruk av spørsmålsstilling og ventetid utbredt blant lærerne?
 9. I hvilken grad bruker skolen sine egne resultater (for eksempel data fra brukerundersøkelser eller medarbeidersamtaler) systematisk for å utvikle egen praksis?
 10. I hvilken grad mener dere at skolens vurderingspraksis bidrar til at elevene lykkes med sin læring?