udir

Thumb-06

Relasjon


17% 17 prosent av landets ungdommer i alderen 16–25 år har verken fullført og bestått videregående opplæring, eller befinner seg i videregående opplæring. 86,8% av elevene har bokmål som opplæringsmålform. Andelen elever med nynorsk som opplæringsmålform har gått ned de siste årene og var på 12,6 prosent skoleåret 2012/13. 0,6 prosent fikk opplæring på samisk, […]

Finn på noe gøy!


I Aktivitetsbanken på Udir.no finner du en mengde aktiviteter til inspirasjon og hjelp for å skape en mer aktiv dag i barnehage, SFO og skole. Her får du gode råd og veiledning for fysisk aktivitet utenom kroppsøvingstimene. I tillegg er det en aktivitetsbank til nytte både for daglig fysisk aktivitet og kroppsøvingsfaget.

Det blir stadig lagt inn aktiviteter og tips, og siden er først og fremst ment for lærere. Likevel er den nyttig også for SFO-ansatte, foreldre og andre som ønsker tips til fysisk aktivitet i hverdagen.

Aktivitetene er delt inn etter kategorier, og er enkle å finne ved søk. Her er det viktig å fremme glede og mestring ved bevegelse, og at alle skal kunne være med. Fagmiljøer bidrar med tips til aktiviteter, og vi oppfordrer deg også til å sende inn aktiviteter som kan være aktuelle.

17%

17 prosent av landets ungdommer i alderen 16–25 år har verken fullført og bestått videregående opplæring, eller befinner seg i videregående opplæring.

Høythengende priser


Utdanningsdirektoratet deler hvert år ut to viktige læringsmiljøpriser. Begge prisene går til skoler som utmerker seg ut ved å fremme et bedre læringsmiljø. Dronning Sonjas skolepris går hvert år til en skole som utmerker seg ut ved å praktisere likeverd og inkludering på en fullverdig måte. Det er Fylkesmennene som nominerer skoler til prisen som Dronningen selv tok initiativ til i 2005. Kriteriene er:

  • Skolen arbeider langsiktig med elevenes læringsmiljø.
  • Hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av trygghet og fellesskap.
  • Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom ansatte og elevene og mellom elevene.
  • Det er et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Benjaminprisen går til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen, som ble drept 15 år gammel den 26. januar 2001 av erklærte nynazister. Drapet var rasistisk motivert.

Bedre SFO?


Ønsker du fakta og inspirasjon for utvikling av SFO der du jobber? Kommuner, skoler og skolefritidsordninger som vil utvikle SFO-kvaliteten, har fått en egen nettside med beskrivelse av faktorer som antas å ha betydning for kvaliteten i SFO, forslag til planverk og veiledning for kvalitetsutvikling. Her får du også gode eksempler som stort sett alle kommuner og skolefritidsordninger, uavhengig av sine forutsetninger, kan bli inspirert av. Interessert i å lese mer?

Gå inn på udir.no/sfo

86,8%

av elevene har bokmål som opplæringsmålform. Andelen elever med nynorsk som opplæringsmålform har gått ned de siste årene og var på 12,6 prosent skoleåret 2012/13. 0,6 prosent fikk opplæring på samisk, tegnspråk eller på et annet språk.


udir00678-00df56-hm

Gode ideer til pedagogisk entreprenørskap


Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen lanserer våren 2014 en ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for pedagogisk entreprenørskap. Målet er å knytte skole og samfunn tettere sammen gjennom entreprenørielle metoder. Eksemplene på pedent.no skal bidra til at læringen knyttes bedre til noe elevene kan anvende i sine liv, økt tverrfaglighet, nye læringsarenaer, samt bidra til at elevene utvikler evne til nyskapning og innovasjon. I ressursbanken blir både arbeidsformer og metoder beskrevet og eksemplifisert for ulike fag og ulike trinn. Du finner også kartleggingsverktøy og en rekke videoer.