udir

Thumb-13

Ståsteds­analyse


9 814 Skoleåret 2012/13 fikk 9 814 voksne grunnskoleopplæring. Dette er 511 færre deltakere enn forrige skoleår. Gruppen av voksne som får grunnskoleopplæring, består av voksne som får ordinær grunnskoleopplæring, og voksne som får spesialundervisning.

 

Ståsteds­analyse for skoler


Ståstedsanalysen er et verktøy som kan bidra til å skape en enda bedre skole. Målet med ståstedsanalysen er å skape felles refleksjon over skolens praksis og hvilke områder skolen bør prioritere i utviklingsarbeidet sitt. Ståstedsanalysen kan være et godt utgangspunkt for arbeidet med skolebasert vurdering. En god prosess forutsetter at hele personalet er involvert i arbeidet. Ståstedsanalysen er delt i tre faser som til sammen utgjør en grundig vurderingsprosess:
  • Først innhentes data om skolens ressursgrunnlag, elevenes læringsmiljø og læringsresultater og eventuelt data fra lokale undersøkelser.
  • Deretter skal personalet ta stilling til påstander om skolens praksis.
  • Sammen danner dette grunnlaget for siste fase der personalet drøfter det samlede materialet fra fase 1 og fase 2 og velger utviklingsområder.

God involvering av personalet er avgjørende for solid forankring av konklusjonene og valg av utviklingsområder. Ståstedsanalysen finnes i to versjoner, en for grunnskoler og en for videregående skoler.

9 814

Skoleåret 2012/13 fikk 9 814 voksne grunnskoleopplæring. Dette er 511 færre deltakere enn forrige skoleår. Gruppen av voksne som får grunnskoleopplæring, består av voksne som får ordinær grunnskoleopplæring, og voksne som får spesialundervisning.

Reviderte læreplaner


Høsten 2013 har vi i forbindelse med de reviderte læreplanene i norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag vært ute i alle fylkene og snakket om lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Evaluering av Kunnskapsløftet har gitt oss mye informasjon om implementeringen av Kunnskapsløftet, og viser at det er stor variasjon i arbeidet med læreplaner lokalt.

Med bakgrunn i det vi vet, er vi opptatt av å formidle at:

  • Arbeid med læreplaner må være et kontinuerlig og systematisk arbeid.
  • Elevens læring er et felles ansvar – for å sikre at elevene får den opplæringen de har krav på.
  • Hele læreplanverket: generell del, prinsipper for opplæringen og læreplaner for fag gir retning til hverandre og må ses i sammenheng i det lokale arbeidet med læreplaner.
  • Tydeliggjøring av grunnleggende ferdigheter som en del av kompetansen i faget har vært hensikten bak revisjonen av de fem læreplanene.
  • Grunnleggende ferdigheter gjelder for alle fag på alle trinn.
  • I det lokale arbeidet kan en felles forståelse av prinsipper i Kunnskapsløftet være viktig; som grunnleggende ferdigheter, kompetanse og kompetansemål, kompetansemålenes progresjon og vurdering.