udir

_MG_9194 kopi

Kvalitetstid


Etter flere år med kraftig ­utbygging av barnehageplasser, mener kunnskapsministeren det er tid for kvalitet.


Torbjørn Røe Isaksen

Født 1978, Porsgrunn.

Kunnskapsminister.

Master i statsvitenskap.

H øyrepolitikeren Torbjørn Røe Isaksen tråkket sine barnesko i Skrukkerød barnehage i Porsgrunn. Begge foreldrene jobbet, og unge Torbjørn var overlatt til blant andre Agnethe. Hun jobbet i barnehagen tidlig på 80-tallet. Mye er forandret i norske barnehager siden da. Og mye skal skje fremover, skal vi tro den relativt ferske kunnskapsministeren.

– Nå har vi hatt ti år med veldig stor utbygging av barnehageplasser. Det har det vært tverrpolitisk enighet om, men det har gått på bekostning av politikk for innhold og kvalitet, slår Røe Isaksen fast.

røe isaksen er bekymret over at mangelen på pedagoger i barnehagen går ut over kvaliteten. Han vil ha flere kvalifiserte søkere til barnehagelærerutdanningen og heve statusen til det å arbeide i barnehage. Den nye regjeringen viderefører satsingen til de rød-grønne med å styrke kompetansen for alle ansatte i barnehagene. Det er satt av 170 millioner kroner til formålet for 2014, og Røe Isaksen håper dette fører til at mange som allerede jobber i barnehagen, velger å videreutdanne seg. Har du jobbet i barnehage, vil du kanskje ta fagbrev. Og har du fagbrev, så kan du kanskje tenke deg å bli barnehagelærer.

– Enhver organisasjon er selvsagt avhengig av folkene som jobber der, men jeg vil – litt banalt sagt – si at det gjelder spesielt for barnehagen. Fine bygg og gode uteområder er vel og bra, men hvis du ikke har et tilstrekkelig antall pedagoger, så blir det vanskelig.


Fakta

Regjeringen viderefører satsingen med å styrke kompetansen for alle ansatte i barnehagene. Det er satt av 170 millioner kroner til formålet for 2014.

regjeringens vil oppfylle dagens pedagognorm og å øke andelen ansatte med relevant utdanning. I år kjøres rekrutteringskampanjen «Verdens fineste stilling ledig» som skal øke søkningen og statusen til barnehagelærerutdanningen. Det er også opprettet regionale GLØD-nettverk, som skal støtte opp om rekrutteringsarbeidet lokalt.

– Hva er barnehagens viktigste funksjon, slik du ser det?

– Barnehagen skal være et trygt sted å være, det er det aller viktigste. Her legges grunnlaget for resten av livet. Det skal være et sted som stimulerer barna, som fremmer nysgjerrighet og legger til rette for god språkutvikling. Et sted med lek og læring.

– Apropos lek og læring: Det er noen som mener det ene er viktigere enn det andre. Hva tenker du om fordelingen lek og læring?

– Jeg synes deler av den diskusjonen er litt teoretisk. Jeg har aldri møtt noen i en barnehage som ikke er opptatt av læring, og aldri møtt noen som ikke er opptatt av lek. Jeg tror mange i barnehagen ser at det de driver med, er læring gjennom lek. Og så mener jeg det er fornuftig å holde på at det skal være et skille mellom barnehage og skole, sier Røe Isaksen.

Han ønsker ikke kunnskapsmål i barnehagen slik vi har i skolen. Likevel mener han det er et potensial for i større grad å legge til rette for læring gjennom aktiviteten i barnehagen.

– Vi trenger tydelige pedagogiske og faglige ledere i barnehagen. Sammen med personalet kan de legge til rette for velprøvde pedagogiske metoder som stimulerer barnas nysgjerrighet. Det handler ofte om bevissthet i barnehagen. Vi har mer å hente der, og det blir tema når vi skal gå gjennom barnehageloven og rammeplanen. Likevel uten å gjøre barnehage til skole, sier kunnskapsministeren.

«Jeg har besøkt en del barnehager som har vært opptatt av realfag. Det er ikke tilfeldig. Barnehagen er en kjempegod arena for å formidle realfag.»Torbjørn Røe Isaksen

den samkjørte gjennomgangen av den nye rammeplanen og den planlagte gjennomgangen av barnehageloven skal også være med på å gi bedre kvalitet i barnehagene.

Arbeidet ble startet av den forrige regjeringen i 2013, og en arbeidsgruppe har levert forslag til en revidert første del av rammeplanen. Nå er det en foreløpig stopp i arbeidet med rammeplanen for å se arbeidet i sammenheng med lovendringene. Likevel er det enkelte områder som er nevnt spesielt i Sundvolden-erklæringen, for eksempel å gi nødvendig hjelp til barn som har svake språkferdigheter.

– Dette er noe av det vi holder på å operasjonalisere. Alle barn som begynner på skolen, bør kunne snakke norsk. Alle barnehager skal kunne observere et barns språk. Vi trenger bedre systemer for å fange opp de som har språkproblemer, og som trenger ekstra oppfølging. I dag er det veldig forskjellig hvordan kommunene gjør det, men vi er ikke ferdig med å tenke gjennom hvordan utfordringene skal løses, sier Røe Isaksen.

– Er det annet innhold i barnehagen du mener bør få særlig oppmerksomhet?

– Jeg har besøkt en del barnehager som har vært opptatt av realfag. Det er ikke tilfeldig. Barnehagen er en kjempegod arena for å formidle realfag. Det handler om hva barn er nysgjerrige på og lurer på, og så bruke det. Jeg synes det er veldig viktig å vise frem eksemplene på de barnehagene som gjør det, sier kunnskapsministeren.

regjeringen er opptatt av åpenhet og å vise frem barnehagene. Nå jobbes det med å få på plass en barnehageportal som primært skal være rettet mot foreldre og andre som er interessert. Her skal man kunne finne ressurssituasjonen i barnehagen og det antall pedagoger den har, men også barnehagens egenart kan bli presentert. Det vil gjøre det lettere for foreldre å kunne velge seg en barnehage som passer best for deres familie.

– I de fleste kommunene har de jo nå full barnehagedekning i den betydning at rettighetsbarna får plass. Mange kommuner har også overdekning i perioder. Foreldre kan dermed bli mer aktive i å velge barnehage og vurdere hvilke tilbud de kan tenke seg. Det kan være en viktig drivkraft for å få et større mangfold av barnehager. Dette henger også sammen med en kvalitetsutvikling og høyrere pedagogtetthet. For selv om de de ansatte har samme barnehageutdanning, så kan barnehagene utvikle forskjellige pedagogisk opplegg, sier han.

i fjor vinter fikk daværende stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen førstehånds kunnskap om det å være ansatt i barnehagen. Han brukte deler av vinterferien til å ha arbeidspraksis i Tiriltoppen barnehage i Bamble, Telemark. Han var på to av barnehagens avdelinger og hadde samtaler med både barn og voksne. Dessuten har han som nevnt erfaring som barnehagebarn fra 80-tallet. Et av hans sterkeste minner er at han sladret på to jenter som klippet vingene av fluer. Trolig var det Agnethe han sa fra til. Hun er et svært godt minne.

– Agnethe var kjent for alle som hadde gått i barnehagen. Jeg husker henne veldig godt. Vi gikk turer i skogen, og var hjemme hos henne og fikk saft. Som ansatt i barnehagen kan du ha forholdt deg til mange hundre barn i løpet av en karriere. Likevel er det noen ansatte som gjør at hver og et av barna føler at du har hatt et spesielt forhold til akkurat dem. Hun var en sånn.