udir

Thumb-08

Manifest mot mobbing


Manifest mot mobbing er et samarbeid som skal styrke innsatsen for gode oppvekst- og læringsmiljø og kampen mot mobbing.

Manifest mot mobbing


Manifest mot mobbing er et forpliktende samarbeid som skal styrke den lokale innsatsen for gode oppvekst- og læringsmiljø og kampen mot mobbing. I 2013 var temaet «Voksne skaper vennskap – sammen». Kampanjen handlet om at voksne samarbeider for gode og inkluderende oppvekst- og læringsmiljøer, der barn kan utvikle vennskap og gode relasjoner. Vennskap er viktig for å motvirke mobbing, og voksne er viktige rollemodeller og tilretteleggere for vennskap.

I fjor var kampanjen rettet mot voksnes samarbeid – i barnehagen, på skolen, på fritiden og i lokalmiljøet – for å fremme vennskap og hindre at barn og unge utsettes for mobbing. Skal vi stoppe mobbingen, må voksne samarbeide, på tvers av institusjoner og sektorer, for et inkluderende miljø der det er plass til alle.

Partnerskapet for Manifest mot mobbing nasjonalt består av Regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalgene for barnehager og grunnopplæring, Fagforbundet, Skolenes landsforbund, Norsk skolelederforbund og Sametinget.

Les mer om manifest mot mobbing på udir.noHvordan avdekke mobbing?


Mesteparten av mobbingen foregår uten at voksne er til stede. Hvordan skal vi da kunne avdekke mobbingen? Mobbing kan være vanskelig å oppdage. Mange elever sier ikke fra om hva som foregår. For å avdekke «skjult mobbing» må dere arbeide intenst og systematisk over tid, blant annet ved å observere elevene og ha samtaler med elever, foreldre og eventuelt andre. I tillegg kan dere bruke kartleggingsmateriell for å få oversikt over det «spillet» som foregår.
Her er noen aktiviteter som kan gjennomføres for å avdekke mobbing:

  • Gjennomfør årlig anonym spørreundersøkelse eller bruk data fra Elevundersøkelsen. Bruk resultatet til forbedringstiltak for neste skoleår.
  • Fokuser på kvaliteten i samspillet mellom elevene. For å gjøre dette bør dere trene på direkte observasjon og på å bruke forskjellige kartleggingsverktøy.
  • Prioriter å være til stede og føre tilsyn i friminuttene. Elevene må vite hvordan dere reagerer på problematferd, og dere må være forutsigbare.
  • Ta opp mobbing i de individuelle samtalene dere har med elevene, i ukentlige evalueringer i klassen, i foreldresamtalene og på foreldremøter.
  • Meldinger om mobbing fra elever og foreldre må alltid tas på alvor.
  • Ved mistanke om mobbing må dere intensivere observasjonen, undersøkelser og innhentingen av opplysninger.Filmer om mobbing


udir.no er det samlet flere filmer som skal bidra til å forebygge og oppdage mobbing.

Voksne skaper vennskap – sammen 2013

Voksne skaper vennskap 2012