udir

Thumb-14

Nyttige ressurser hos de nasjonale sentrene


10 nasjonale senter har på ulike satsingsområder nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringen i Norge.

Fremmedspråksenteret


Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen arbeider for økt kvalitet i opplæringen i fremmedspråk og engelsk i barnehage og grunnopplæring, og for at opplæringen skal få et praktisk og variert innhold. Senteret skal bidra til økt motivasjon og interesse for fremmedspråk.

fremmedspraksenteret.no

Skrivesenteret


Eit nasjonalt ressurssenter for skrivestimulering og opplæring i skriving i barnehagen og grunnopplæringa.

skrivesenteret.no
 

Læringsmiljøsenteret


Bidrar til å realisere statens satsinger i utdanningspolitikken gjennom kompetanseutvikling, og til å øke kvaliteten i læringsmiljø for barnehagebarn, elever, i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning.

laringsmiljosenteret.uis.no

Matematikksenteret


Nasjonalt senter for matematikk i opplæringa leier og koordinerer utvikling av nye og betre arbeidsmåtar og læringsstrategiar i matematikkopplæringa.

matematikksenteret.no
 

Naturfagsenteret


Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen skal bidra til økt kvalitet i naturfagopplæringen og økt motivasjon og interesse for naturfagene i barnehagen og grunnopplæringen.

naturfagsenteret.no

Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (NAFO)


Arbeider med kompetanseheving, nettverksbygging og utviklingsprosjekter for å fremme inkludering og likeverdig opplæring i barnehager, skoler og voksenopplæringsinstitusjoner.

nafo.hioa.no

Lesesenteret


Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking er eit ressurssenter for lesing og leseopplæring i barnehage, grunnskole, vidaregåande opplæring, vaksenopplæring og høgare tdanning. Senteret er òg eit spesialpedagogisk kompetansesenter for lese- og skrivevanskar.

lesesenteret.no

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet


Arbeider for å styrke barnehagenes og skolenes rolle som helsefremmende og forebyggende arenaer for barn og unge.

folkehelsesenteret.no

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa (KKS)


Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen skal bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagene og grunnopplæringen, og bidra til engasjement og økt interesse for opplæringen innen kunst- og kulturfagene.

kunstkultursenteret.no
 

Nynorsksenteret


Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa skal bidra til auka kvalitet i arbeidet med nynorsk i barnehagen og grunnopplæringa, og bidra til interesse og motivasjon for nynorsk.

nynorsksenteret.no