udir

Thumb-01

Om Udir


Informasjon om Utdanningsdirektoratet

OMUDIR-01

Utdanningsdirektoratet


Vi skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken iverksettes, slik at barn, unge og voksne får et barnehagetilbud og en opplæring med høy kvalitet. For barnehager jobber vi blant annet med innhold og regelverk. Arbeidsfeltet for skole og fagopplæring spenner fra læreplaner og prøver til regelverk og utvikling. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet og har kontorer i Oslo, Molde og Hamar.

 

OMUDIR-02Tilsyn og regelverk


Vi tolker og forvalter lovverket som gjelder for barnehageområdet og for grunnopplæringen. Vi har ansvar for å styre og koordinere Fylkesmannens tilsyn på barnehageområdet. Fylkesmannen fører
tilsyn med kommunens som barnehagemyndighet, mens kommunen fører tilsyn med barnehagene. Hensikten med tilsynet er å sikre at loven følges, og at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet.

 

OMUDIR-03Rammeplan og læreplanverk


Vi utarbeider støtteressurser til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som bygger på tilbakemeldinger fra sektoren og på evalueringer og forskning. Rammeplanen gir en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og
vurdering av barnehagens virksomhet. Vi utvikler læreplaner for skolen sammen med fagmiljøer fra hele landet. Sentralt i læreplanarbeidet er klare mål for hva elevene skal kunne. Grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning står sentralt i alle fag.

 

OMUDIR-04Kunnskapsgrunnlaget


I Utdanningsdirektoratet arbeider vi med forskning og statistikk knyttet til norske barnehager og skoler. I år gir vi ut et nytt magasin som skal gi barnehagene informasjon om aktuell forskning, og vi har tilgjengelige databaser med tall og forskning om barnehage og skole.
Vi har også ansvar for å koordinere internasjonale studier som for eksempel PISA på opplæringsfeltet. Studiene viser norske elevers og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenliknet med andre land.

 

OMUDIR-05Barnehage- og skoleutvikling


Vi bidrar til ulike kompetansetiltak til alle grupper ansatte i barnehagen, i skole og på opplæringsområdet.
Vi utvikler støtte materiell og verktøy som barnehager, skoler, og kommuner kan bruke for selv å drive utviklingsarbeid. På udir.no finner du verktøy for å styrke arbeidet med språk og trivsel i barnehagen, og for å sikre et bedre læringsmiljø i skolen.

 

OMUDIR-06Eksamen og prøver


Vi utarbeider eksamener, nasjonale prøver, kartleggingsprøver samt læringsstøttende prøver for grunnskolen og videregående opplæring. Eksamener gir en avsluttende vurdering av kompetansen til den enkelte eleven.
Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlaget for forbedring og utvikling i skolen. Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging.