udir

Thumb-16

Relasjon


Fakta om krav og styring av norske barnehager.

6,03

Litt færre barn per ansatt:
I 2013 var tallet på barn per årsverk 6,03 i ordinære barnehager, mot 6,29 i 2008. Det betyr at det i snitt er blitt færre barn per ansatt de seks siste årene.

Lederutdanning for styrere på deltid


God ledelse er viktig for å kunne utvikle og sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager.

Utviklingen i barnehagesektoren krever også ledere med god kunnskap om administra­sjon og ledelse. Nasjonal lederutdanning for styrere er en utdanning for styrere og daglig ledere som har faglig ansvar, administrativt ansvar og personalansvar i barnehagen.

Utdanningen gir 30 studiepoeng og kan inngå i en masterutdanning i ledelse. Utdanningen gjennomføres på deltid mens styrer/daglig leder er i arbeid.

Noe for deg? Du kan lese mer om utdanningen på udir.no

Veksten jevnes ut


I 2013 gikk 287 161 barn i barnehage i ­Norge. Dette er rundt 1000 flere barn enn i 2011, men likevel en lavere økning enn ­tidligere år. At veksten på antall barn i ­barnehage jevnes ut, vises også i dekningsgraden. Deknings­graden for alle barn i alderen 1-5 år var på 90,6 prosent i 2013. For første gang på ­mange år gir dette en liten nedgang i deknings­graden på 0,1 prosent­poeng.

Flere minoritets-­språklige barn


I 2013 gikk 37 894 minoritetsspråklige barn – dvs. barn av foreldre med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk – i barnehagen. Dette er en økning på rundt 3 500 barn, dvs. nesten 10 prosent fra året før. Økningen har vært størst blant fireåringene.

Vetuva


Vetuva er et magasin for alle som jobber i barnehagen. Det baserer seg på ­skandi­­­­­nav­isk­ forskning om barnehager og kom ut for første gang i februar 2014. Les mer på udir.no/vetuva

1000

Flere barne­hager følger pedagog­normen:
Pedagognormen sier at det skal være ­minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år, og én pedagog­isk leder per 7-9 barn når barna ­­er under tre år.
Tre av fem barnehager mangler fortsatt ­pedagogisk bemanning, selv om an­delen­ som oppfyller normen har økt til nær 40 prosent fra 2009 til 2012. Det betyr at ­omtrent 1000 flere barnehager har oppfylt normen i tidsperioden. ­Store barnehager oppfyller normen oftere enn små barne­hager. Det er liten forskjell mellom kommunale og private barnehager i antall pedagog­iske ledere med godkjent ­utdanning.

Hva sier barnehageloven om pedagogiske ledere?


Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskole­lærer. Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskole­nivå med videreutdanning i ­barnehagepedagogikk.

Følgende utdanninger med tilleggsutdanning i barne­hagepedagogikk er relevante for stilling som pedagogisk leder:

  • Utdanning som allmennlærer
  • Utdanning som faglærer, fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærer­utdanning som gir ­kompe­tanse for tilsetting fra 1. klassetrinn
  • Utdanning som spesial­pedagog
  • Utdanning som barnevernspedagog

Kilde: Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven)