udir

Læringsmiljø_pyramide

Satser på mangfold


Utdanningsdirektoratet iverksatte høsten 2013 et femårig kompetanseløft på det flerkulturelle området – Kompetanse for mangfold. Troms er et av tre fylker som deltar i kompetanse­satsingen.

Universitetet i Tromsø (UiT), Norges arktiske universitet, skal bidra til kompetanseutvikling i barnehager og skoler i fylket, og til å koordinere kompetanseutviklingen i lærerutdanningene på nasjonalt nivå.

– Ved UiT har det så lenge jeg har arbeidet her vært utenlandske studenter. Det er en del av det normale at det er studenter fra ulike deler av verden ved UiT. Disse menneskene utgjør en viktig ressurs i vår landsdel. Mange er bosatt her, andre søker seg mot nord for studier, sier universitetslektor i pedagogikk, Betty Steinsvik, ved UiT.

 
troms fylke har stor arbeidsinnvandring, større enn det mange er klar over. I underkant av 10 prosent av befolkningen har minoritetsbakgrunn. Over halvparten er arbeidsinnvandrere som har kommet fra våre naboland, men også fra andre EØS-land. 20 prosent av de med minoritetsbakgrunn i Troms er flyktninger.

Steinsvik syns satsingen på utviklingen av flerkulturell kompetanse i lærerutdanningene er svært viktig fordi framtidige barnehagelærere og lærere vil møte barn, elever og familier med minoritetsbakgrunn i barnehage og skole.

– Det blir da viktig å ha flerkulturell kompetanse som inngår i alle kunnskapsområder og fag. Tradisjonelt har fagene norsk, pedagogikk, samfunnsfag og religion, livssyn og etikk bidratt med kompetanse. Nå er det viktig at kompetanse styrkes innenfor alle fagområder, sier Steinsvik.

«For å utvikle kompetanse innenfor det
flerkulturelle området er det nyttig å ta
utgangspunkt i de lokale utfordringene.»Betty Steinsvik

 
gjennom kompetanse for mangfold skal ansatte i barnehager og skoler få tilbud om å øke kompetansen innenfor de områdene der det er utfordringer som minoritetsspråklige barn, unge og voksne møter i barnehagen og i opplæringen.

Det første året av satsningen skal Fylkesmannen velge ut fire kommuner i sitt fylke. Fra hver kommune deltar til sammen seks barnehager og skoler. Det er barnehagene og de laveste trinnene i grunnopplæringen som er prioriterte når Fylkesmannen valgte deltakere for 2013. Fra 2014 vil også videregående opplæring og voksenopplæring bli inkludert. Satsingen skal etter planen utvides gradvis slik at alle fylker får mulighet til å delta i løpet av en femårsperiode.

 
uit har i forbindelse med forsknings- og utviklingsarbeid utlyst midler fra prosjektet til masterstudenter hvor åtte masterstudenter kan søke om et stipend på 25 000 kroner dersom de skriver om satsingen Kompetanse for mangfold. Denne ordningen gjelder for alle masterstudenter innenfor ulike disipliner, uavhengig av fakultet, så lenge de skriver om mangfoldperspektivet knyttet til barnehage eller skole.

– Denne ordningen er positiv for universitetet fordi flere blir interessert i dette fagfeltet, samtidig som vi får rekruttert flere unge til å arbeide med disse spørsmålene. På den måten fornyer vi vår kompetanse, sier Steinsvik.5-årig satsing
Kompetanse for mangfold er en femårig satsing som skal bidra til at kompetansen heves i alle deler av utdanningssystemet, slik at barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn får et tilbud tilpasset sine behov og et godt læringsutbytte.

 
uit har i mange år samarbeidet med Fylkesmannen om tiltak rettet mot kommunene. Samarbeidet har blant annet gått ut på å gjennomføre etterutdanning sammen ute i regionene gjennom regionale kontaktmøter.

– For å utvikle kompetanse innenfor det flerkulturelle området er det nyttig å ta utgangspunkt i de lokale utfordringene. Det er store lokale forskjeller når det gjelder minoritetsgrupper i dette landet, sier Steinsvik.

For barnehage og skoleeiere lokalt har det vært viktig å ta tak i de utfordringene som finnes i deres kommuner.

– Universitetet bidrar med kompetanse, men får også innspill på hvilken kompetanse som etterspørres i fylket. Det er en vinn-vinn situasjon, sier Steinsvik.

 
kompetanse innenfor språkutvikling etterspørres ofte. I tillegg etterspørres mer kompetanse innenfor IKT fra ulike aktører innenfor det flerkulturelle området.

Foreldresamarbeid og kompetanse innenfor lov og regelverk, inkludert rammeplan for barnehagen og læreplaner, er et annet sentralt kompetanseområde som Kompetanse for mangfold skal ivareta og utvikle.

Å utvikle kompetanse som gjør at en er i forkant til å møte de utfordringene som kommer, er viktig når det gjelder for eksempel forståelsen av opplæringsloven og barnehageloven, og hvilken føringer disse gir i møte med barn og unge med minoritetsbakgrunn i barnehager og skoler.

– Ved å etterspørre hva slags kompetanse som trengs, vil bli oppmerksomme på behovet og utfordringene som finnes i barnehager og skoler. Dette vil kunne føre til oppdatert og fornyet kompetanse ved universitetet, sier Steinsvik.