udir

udir_POP0047

Setter ord på praksisen


For de ansatte i Glitre barnehage er innholdet i veilederen Barns trivsel – voksnes ansvar gammelt nytt. Det synes de er helt topp.


Begrepsforklaringer

Begrepsforklaringer kan være nyttige i personalets refleksjon over sosial kompetanse. Disse er hentet fra trivselsveilederen «Barns trivsel – voksnes ansvar»
Prososial atferd:
å ha positive, sosiale holdninger og å kunne utføre handlinger som å oppmuntre, bry seg om, vise omsorg, hjelpe til og dele med andre.
Selvkontroll:
å kunne tilpasse seg ulike situasjoner, takle konflikter og utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser.
Selvhevdelse:
å kunne hevde seg selv og egne meninger på en god måte, våge å stå imot gruppepress, ta initiativ og bli med på lek og samtaler som allerede er i gang, delta uoppfordret og invitere andre.
Empati:
å ha forståelse for andres perspektiver, tanker og følelser, kunne leve seg inn i andres situasjon, vise medfølelse og ta hensyn og kunne tolke og forstå følelsesuttrykk hos andre.
Selvfølelse:
å oppleve egenverd, akseptere seg selv, kjenne seg akseptert, oppleve indre styrke og ha en positiv holdning til seg selv.

T re jenter i gummibukser er midt i en kappestrid på trehjulsykkel. I all hemmelighet forteller de at de helst ville vært inne, og at å gå i barnehage er kjedelig. Så raser de videre i en fart man skulle tro var vanskelig å oppnå for femåringer på relativt enkle fremkomstmidler.

Inne i barnehagen sitter barnehagestyrer Birte Kristin Solheim og faglig veileder Camilla Haaland. Hver dag jobber de for at de tre regnbukse-jentene og alle de andre barna i Glitre barnehage i Bærum skal trives. Dette er basisen for alt arbeidet de gjør, og de er godt kjent med veilederen Barns trivsel – voksnes ansvar.

– Det som står der, er ikke nytt for oss, men det er et godt og viktig støttemateriell. Veilederen er konkret og tydelig og gir støtte for oss som jobber i barnehagen til å løfte blikket og se på oss selv, sier Haaland.

veilederen skal støtte de ansatte i barnehagen i arbeidet med å skape et godt psykososialt miljø der barn trives og utvikler seg. Å arbeide systematisk og langsiktig for et godt miljø virker nemlig forebyggende mot mobbing og krenkelser. Veilederen tar utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og de ansattes ansvar for å skape et inkluderende miljø der barnehagebarn verken opplever å bli krenket eller kommer til å krenke andre i morgen. Dette jobber de med helt systematisk i Glitre barnehage. Den består av to avdelinger på ulike steder og med hver sine underavdelinger. Faglig veileder Camilla Haaland har et spesielt ansvar for å følge opp de ansatte.

Haaland satser spesielt på å følge opp og bidra til utvikling av kompetanse i hele personalgruppa. Sammen med åtte andre barnehager i Bærum jobber de med prosjektet «Like muligheter». Målet er at de ansatte skal få større bevissthet om betydningen av kommunikasjon i arbeidet med å legge til rette for gode barn-til-barn relasjoner. Det handler blant annet om å møte barna på like vilkår, noe som er vanskeligere i hverdagen enn mange voksne er klar over, i følge barnehagestyrer Birte Kristin Solheim.

hun trekker frem samtale som metode, der de voksne samtaler med barna om det som skjer i samspillet mellom dem. For en tid tilbake kom det frem at det var mye uro blant noen gutter i en gruppe, i form av konflikter, utestengning, at noen ødela for andre barn og snakket stygt om andre barn.. Faglig veileder hadde samtaler med guttene hver for seg, og samlet, og med hjelp fra veileder kom guttene frem til l hvordan de kunne arbeide med et felles prosjekt.

– Det myldret av kreative forslag, og barna fikk anerkjennelse og ros for innsatsen. Sammen laget de en hinderløype og en egen invitasjon til åpningen til de eldste barna. Den voksne satte rammer og var aktiv og tydelig, noe som er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Følelsen av mestring skapte styrket fellesskapsfølelse og selvfølelse blant barna, sier Solheim.

i glitre barnehage starter arbeidet med at barna skal oppleve trygghet med en gang de begynner i barnehagen. Da har barna og foreldrene én voksen hovedkontakt, som har ansvaret for barnet over lengre tid – og i alle fall til barnet etter hvert føler seg tryggere.

Selv om både ledelsen og de ansatte er opptatt av systematisk arbeid slik at alle skal trives, er det ikke alltid at alt går som planlagt.

– Det motsatte av trivsel er mistrivsel, likegyldighet og utestengelse – som kan føre til mobbing, sier Solheim.

Hun er opptatt av at de ansatte og barnehagen som institusjon også skal tørre å erkjenne problemene, og at de har nødvendig kunnskap til å kunne løse de.

– For oss er det viktig å lære barna å tilpasse seg, slik at de lærer både selvhevdelse og selvkontroll og de andre ferdighetene de trenger for å leve i et sosialt fellesskap, sier Solheim.


trivselsveileder

Veilederen handler om arbeidet med å skape et godt psykososialt miljø hvor barna kan utvikle seg i trygge omgivelser med utfordringer tilpasset det enkelte barn.

Les mer på udir.no/trivselsveileder


Trivselsveilederen er et godt støttemateriell for barnehagens eget arbeid. Barnehagen supplerer med annet materiell, blant annet med sanger og barnebøker som egner seg å bruke til hvert tema med barna. I Glitre barnehage har de også en egen handlingsplan mot mobbing som er forankret i Manifest mot mobbing. Handlingsplanen innebærer blant annet å involvere foreldrene i barnehagens arbeid med trivsel. Samarbeid med foreldrene er helt nødvendig i arbeidet for et godt psykososialt miljø og for å kunne ta tak i situasjoner tidlig. Solheim mener de får gode resultater med måten de jobber på. Det innebærer at de fokuserer på det sosiale samspillet mellom barna og barna og de voksne, og at ansvaret for barnas trivsel ligger hos de ansatte.

Barnehagelederne i Glitre barnehage er tydelige på at i arbeidet med trivsel er det viktig med god struktur og organisering. Det handler mye om hvordan de kan sette barna, og ikke de voksne i sentrum.

I det daglige følges de ansatte opp rent faglig av Camilla Haaland. Det kan være små tilbakemeldinger på 2-3 minutter. I tillegg har de ulike samlinger og avdelingsmøter som viktige arenaer for diskusjon og faglig utvikling. Alt i alt har de mange gode tiltak som sikrer at arbeidet med trivsel og relasjoner har gode kår.

– Det er viktig å sette ord på praksisen. Når du jobber i barnehage, så er det 100 prosent fokus på barna med en gang du kommer på jobb. Da er det viktig å ha arenaer for refleksjon. Det er bra å kunne løfte seg litt og se på seg selv og eget arbeid innimellom, sier Haaland.

Hun mener spørsmålene til refleksjon i trivselsveielederen bidrar til å gjøre det enklere.

– De hjelper til med å sette ord på den tause kunnskapen, vår, avslutter Solheim.