udir

Kuben.01

SkolebyggKuben yrkesarena

Les mer om bygget →

Prosjektet Kuben yrkesarena hadde sitt utgangspunkt i Skolebehovsplanen 2006 og Utdanningsetatens visjon om et kompetansesenter for yrkesfag og et løft for yrkesutdanningen. Bygget ble utviklet i tett samarbeid med brukergrupper fra alle fagområdene og administrasjonen.

Yrkesskolen skulle favne mange og svært ulike yrkesutdanninger, fra murer til helsefagarbeider, i videregående og fagskole. Arkitektenes utfordring og visjon var å skape et skolebygg som skulle gi hver elev faglig identitet og sosial tilhørighet. For å oppnå det ville vi synliggjøre skolens aktiviteter og etablere en felles sosial arena.

Skolen har et formspråk som uttrykker noe varig og solid, blant annet ved bruk av materialer som tegl, zink og kobber som fortsatt utføres av tradisjonelle håndverksfag – fag som undervises ved skolen. Utstrakt bruk av glassvegger gir innsyn i de ulike fagområdene og deres arbeid. Arkitekturen er inspirert av videregående skoler og universiteter i både Oslo og København.

Hovedgrepet og organiseringen av bygget ble utviklet for å møte de særskilte funksjonskravene til verkstedene og et mål om at praktisk og teoretisk undervisning skulle knyttes tett sammen. De store verkstedhallene er plassert i 1. etasje for å få direkte kjøreatkomst til lager og verksteder. De mer generelle læringsarealene er plassert i den høye sentralblokken hvor hver studieretning har et hjemmeområde med sine spesialrom i tillegg til teorirom for formidling. Alle lærerarbeidsrom er desentralisert slik at lærerteamene sitter nær sine elever.

I pausene kan elever og lærere møtes på tvers av fagretning i de generøse fellesarealene i 1. etasje. Her er kantine, kafé, elevskap, bibliotek, amfi og store auditorier samlet. Store glassfasader mot gaten skaper kontakt med gatelivet utenfor samtidig som glassveggen inn mot verkstedene gir innsyn i aktivitetene der.

Utenfra har bygget en tydelig form og materialbruk som gir det identitet og et helhetlig uttrykk. Materialene i fasaden er bevisst trukket med inn i bygget og definerer byggets volumer og forsterker opplevelsen av at fellesarealet er en forlengelse av uterommet og rammen om fellesskapet, alle skolens elever og studenter.

Kilde: Arch Uno


Kuben yrkesarena

Type bygg:
Videregående, fagskole og lærlingesenter for tilsvarende 2000 elever
Sted:
Risløkka, Oslo
Byggherre:
Undervisningsbygg Oslo KF
Ansvarlig arkitekt:
Arch Uno / Arkitektpartner AS
Størrelse:
45 000 kvm
Prosjektkostnader:
1500 millioner NOK
Ferdigstilt:
2013


Gjerdrum ungdomsskole

Les mer om bygget →

Visjonen for skolebygget var å skape et levende og aktivt skolemiljø, å være en møteplass både for elever og bygda og å legge til rette for mangfold og mestring. Gjerdrum ungdomsskole skulle gi inspirasjon og lærelyst ved hjelp av pedagogisk mangfold, fleksible læringsarealer og sambruk.

Resultatet er en skole hvor arealene er så fleksible at organiseringsformer, undervisningsopplegg og arbeidsmåter lett kan tilpasses nye læreplaner og endringer i elevtall. Skolen er løst innenfor en relativt kompakt bygningskropp, som skaper korte avstander og få korridorer.

Skolen er løst med stor variasjon i indre romoppbygning. Gjennom kombinasjonen av rause, åpne flater og rom formet som egne volumer – som «hus i huset» – skapes et dynamisk og komplekst romlig miljø. De tre årstrinnene disponerer hvert sitt område i planen, og det er lagt vekt på å oppnå fleksibilitet i romlige løsninger og mulighet for flerbruk og sambruk.

Enkelte av rommene er «inverse», utvendige atrier som er skavet ut av bygningsmassen for utendørs undervisning og som viktig dagslyskilde til det indre av bygningen. Atriene er trukket ut i landskapsrommet som «brygger», og til hvert av atriene er det knyttet transparente ventilasjonstårn i farget glass.

Gjerdrum ungdomsskole vant Statens Byggeskikkpris 2010, har blitt nominert til Mies Van der Rohe Award og blitt fremhevert i en rekke publikasjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Kilder: Gjerdrum kommune og Kristin Jarmund Arkitekter AS


Gjerdrum ungdomsskole

Type bygg:
Ungdomsskole for 320 elever
Sted:
Gjerdrum, Akershus
Byggherre:
Gjerdrum kommune
Ansvarlig arkitekt:
Kristin Jarmund Arkitekter
Størrelse:
4000 kvm
Prosjektkostnader:
Ca. 170 millioner NOK
Ferdigstilt:
2009


Bjørnholt ungdomsskole

Les mer om bygget →

Bjørnholt skole har varierte læringsarealer som inviterer til nytenking. De gode opplevelsene fra skoletiden er ofte relatert til «det å ha fått til noe», og verdiskapningen i en skole handler om samspillet mellom eleven og læreren. Arkitekturen legger derfor til rette for at at hver enkelt elev skal kunne se og bli sett, og lærerne skal kunne ha god oversikt.

Arkitektene har sørget for arealer som innbyr til temaarbeid, og til en hverdag som i stor grad reflekterer det praktiske arbeidslivet. Store vinduer inn til læringsarealene gir blant annet anledning til å følge aktiviteter og bidrar således til oversikt og åpenhet.

I tillegg til å innfri kravene til moderne pedagogikk, er bygget kompakt og lyst. Glassvegger både utvendig og innvendig slipper lyset til. Det er dessuten en lysgård midt inne i bygget og et luftig bibliotek med glasstak hele fem etasjer opp. Eksteriøret på Bjørnholt fremstår nøytralt i fargen og er, i tillegg til glass, preget av betong og metall. Interiøret utgjør imidlertid en kontrast til det kjølige ytre. Knallsterke nyanser av blant annet turkis, oransje, rødt og grønt i stoler, sofaer og vegger er svært iøynefallende.

Gjennom å artikulere og forme gangsoner og aktiviteter, fritidsarealer og læringsarealer, fremmes lysten til å assosiere seg med skolen, både for elever og lærere. Dette er ifølge arkitektene med på å fremme lyst og ønsker om å lære, og å være sammen om situasjoner i spennende og «rike» omgivelser. Det gjør at det ikke nødvendigvis er om å gjøre og komme seg fortest mulig ut og hjem etter endt skoledag.

Kilder: Undervisningsbygg Oslo KF og Narud Stokke Wiig


Bjørnholt ungdomsskole

Type bygg:
Videregående skole for 1100 elever
Sted:
Søndre Nordstrand, Oslo
Byggherre:
Undervisningsbygg Oslo KF
Ansvarlig arkitekt:
Narud Stokke Wiig
Størrelse:
28 000 kvm
Prosjektkostnader:
850 millioner NOK
Ferdigstilt:
2007


Tangen videregående skole

Les mer om bygget →

Tangen videregående skole ligger ved Otraelven, sør for Kristiansands renessansebydel, og fremstår som et praktbygg for læring og utvikling. Byggets utforming med den åpne og transparente arkitekturen er ment å stimulere til læring og å inspirere tanker og kreativitet.

Skolen og samler en rekke utdannelser innenfor blant annet bygg og anleggsteknikk, formgivning, medier og kommunikasjon og restaurant og matfag. Før Tangen ble bygget var disse utdanningene spredt over flere adresser. En av oppgavene til den nye skolen var derfor å samle de ulike lærestedene til en helhet som legger til rette for kontakt på tvers av fag, og en mulighet til å utnytte det positive potensialet som ligger i at ulike folk møtes.

Bygningen har et enkelt og klart hovedgrep: En fletning. To sett med dobbelthøye etasjer skytes inn mellom hverandre og danner et sentralt område som dermed får normale etasjehøyder. De dobbelthøye avsnittene brukes til verksteds og praksisområder, mens teorilokaler og annet plasseres i sentrum. Her i bygningens midtpunkt finnes et stort sirkulært atrium med glasstak som binder alle etasjene sammen.

Skolens to avsnitt opptar ubemerket grunnens knekk midtveis, og på skolens begge sider åpnes et parabelformet innsnitt i etasjedekkene for blikket, så forbipasserende får et inntrykk av skolens mange aktiviteter.

Kilder: 3XN og Vest-Agder fylkeskommune


Tangen vgs.

Type bygg:
Videregående skole for 1000 elever
Sted:
Kristiansand
Byggherre:
Vest-Agder fylkeskommune
Ansvarlig arkitekt:
3XN (Danmark)
Størrelse:
17300 kvm
Prosjektkostnader:
650 millioner NOK
Ferdigstilt:
2009