udir

Thumb-09

Storsatsing på yrkesfag


I 2013 brukte utdannings­myndighetene 20 ­millioner på en storsatsing på fagopplæringen. Pengene har gått til tiltak som skal bidra til å fremskaffe flere læreplasser og sørge for at flere gjennomfører og består fag- eller svenneprøven.

Tiltakene som har blitt prioritert i satsingen bygger opp under målsetningene i Samfunnskontrakten for flere læreplasser, som staten og partene i arbeidslivet undertegnet i april 2012.

– Kontrakten markerer starten på er et banebrytende samarbeid mellom myndighetene og arbeidslivets parter. Formålet med samarbeidet er å skape flere læreplasser, sier direktør i Utdanningsdirektoratet, Petter Skarheim.

Samfunnskontraktens målsetninger er klare. Antallet godkjente læreplasser skal øke med 20 prosent innen 2015 sammenlignet med nivået ved utgangen av 2011. Partene har også satt seg som mål at antallet voksne som tar fag- eller svennebrev, og andelen lærlinger som fullfører og består fag- eller svennebrev, skal øke.

– Aldri før har en så stor andel av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene stilt seg samlet bak slike tallfestede mål. Partene som har undertegnet kontrakten har forpliktet seg til å samarbeide tett. De skal utveksle erfaringer, vurdere hvilke tiltak som er mest effektive, og iverksette nye tiltak dersom det blir nødvendig, sier Petter Skarheim.

 
utdanningsdirektoratet har fått ansvar for å følge opp flere sentrale statlige tiltak i samfunnskontrakten. Direktoratet samarbeider tett med partene i arbeidslivet om oppfølgingen og gjennomføringen av tiltakene.

– Vi har blant annet satt i gang prosjekter som på forskjellige måter støtter opp om målsetningene i kontrakten, blant annet utprøving med vekslingsmodell, Vg3 i skole for elever som ikke har fått lærekontrakt og hospitering for lærere og instruktører, sier Skarheim. 


Lærlingløftet.no


I desember 2013 ble nettstedet lærlingløftet.no lansert av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Målsetningen er å gjøre det enklere for bedrifter å bli lærebedrifter og å opplyse bedrifter om fordelene ved å ha en lærling.

– Vi håper Lærlingløftet kan bidra til en felles bevissthet blant norske bedrifter om hvilke fordeler det gir å ha lærlinger og hvor viktig lærlingordningen er for fremtidig rekruttering, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ved lanseringen.

På nettsidene finnes blant annet informasjon om økonomi for lærebedrifter, men også en oversikt over lærebedrifter i ulike fylker og fag. Dette gjør at nettsidene også kan være nyttige for elever, skoler og opplæringskontorer.

Lærlingløftet er utviklet av partene i samfunnskontrakten, som er Kunnskapsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, LO, NHO, KS, YS, Unio, Virke, Spekter og Maskinentreprenørenes forbund.