udir

Thumb-15

Sundvolden-erklæringen


Barnehagen skal gi trygg og god omsorg og samtidig stimulere til lek og utvikling på barns premisser. Regjeringen vil styrke bruken av norsk og språkutviklingen i barnehagen for å forberede barna på skole og utdanning.

Sundvolden-erklæringen om barnehager


Barnehager
Barnehagen skal gi trygg og god omsorg og samtidig stimulere til lek og utvikling på barns premisser. Regjeringen vil styrke bruken av norsk og språkutviklingen i barnehagen for å forberede barna på skole og utdanning. De ansatte er barnehagens viktigste ressurs, og god kvalitet i barnehagen er avhengig av deres kompetanse. Regjeringen vil arbeide for et stort mangfold av ulike barnehager med fleksible åpningstider slik at tilbudet er tilpasset behovet hos det enkelte barn og den enkelte familie.

Regjeringen vil:

  • Løfte kvaliteten i barnehagene.
  • Styrke etter- og videreutdanningen slik at flere ansatte får barnefaglig kompetanse.
  • Utdanne flere pedagoger.
  • Innføre uavhengig tilsyn med barnehagene.
  • Sikre likebehandling av alle barnehager, forenkle finansieringsordningen samt likestille regnskapsforskriftene for offentlige og private barnehager.
  • Gjøre mest mulig informasjon om barnehagene åpent tilgjengelig og utarbeide felles nasjonale indikatorer for kvalitet.
  • Arbeide for økt fleksibilitet i barnehageopptaket.
  • Innføre en bemanningsnorm i barnehagene innen 2020.
  • Gi nødvendig hjelp til barn som har svake språkferdigheter og stille krav om norskferdigheter for barnehageansatte.
  • Gi barnehager som oppfyller kommunens krav til godkjenning bedre mulighet til å etablere seg.

 

Verdens fineste stilling


Årets kampanje for å rekruttere flere barnehagelærere til barnehagene løfter fram den mangfoldige hverdagen i barnehagen. Kampanjen viser hvor viktig barnehagen og barnehagelærerens kompetanse er for barns læring og utvikling. Ingen vet mer enn nettopp barna om hvor viktig barnehagelæreren er, og barnehagebarn fra hele landet deltar derfor aktivt i årets kampanje. En rekke barnehager har bidratt til avisen «Barnas Hverdagsliv», der det pedagogiske arbeidet i barnehagen vises gjennom gode eksempler. Barnehagebarna har også laget sin egen reklamefilm.