udir

nytt ansvarsdiagram spesialundervisning4

Veileder om spesial­pedagogisk hjelpUtdanningsdirektoratet vil i løpet av våren 2014 publisere en ny digital veileder om spesialpedagogisk hjelp, tilpasset opp-læring og spesialundervisning. Den nye digitale veilederen har et bredere innhold og nye målgrupper, blant annet voksnes rett til grunnskoleopplæring. Hensikten med veilederen er at faglige og administrative aktører i
kommune/­fylkeskommune, barnehage, skole, og PP-tjeneste skal få en samlet oversikt over bestemmelsene om spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Blant annet vil du finne en oversikt over ansvar og oppgaver for de ulike aktørene. Veilederen finnes på udir.no fra våren 2014.

 

nytt-ansvarsdiagram-spesialundervisning4-01


Slik er saksgangen


Opplæringen skal tilpasses den enkelte elev og tilpasset opplæring skal skje innenfor den ordinære opplæringen. Hvis læreren er bekymret for at eleven ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen må læreren varsle om dette til rektor. Skolen må vurdere og eventuelt prøve ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet.

Hvis skolen vurderer at eleven ikke har, eller kan få, tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen så skal skolen, med samtykke fra foreldrene eller eleven (elever over 15 år) melde saken til PP-tjenesten for sakkyndig vurdering.

PP-tjenesten gjennomfører en sakkyndig vurdering og rådfører seg med foreldrene og eleven underveis.

På bakgrunn av denne vurderingen fatter skoleeier eller skolen et enkeltvedtak. Om det er uenighet mellom skolens vurdering og PP-tjenestens vurdering så skal skolen rådføre seg med foreldrene/eleven. Før det fattes et enkeltvedtak må foreldrene/eleven alltid samtykke. Hvis enkeltvedtaket gir eleven en rett til spesialundervisning skal skolen lage en individuell opplæringsplan (IOP) for eleven.

En gang i året lager skolen en skriftlig oversikt over elevens opplæring og vurderer elevens utvikling. På bakgrunn av dette må skolen vurdere om eleven vil få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, eller om det er nødvendig med en ny henvisning til PP-tjenesten.