Mette-To-llefsrud_MG_5422_web

Opplever stor suksess med ABLU


Oslo har en mangfoldig og flerkulturell befolkning, og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ønsket å rekruttere flere barnehage­ansatte med minoritetsbakgrunn. Det første kullet i 2007 var reservert flerspråklige studenter. I årene som fulgte ble studiet åpnet for alle søkergrupper. HiOA har æren for utviklingen av studiet.

Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med 13 av utdanningsinstitusjonene lagt til rette for igangsetting av nesten 600 studieplasser i perioden 2013-2015.

– Vi så potensialet for å utvikle en bachelor rettet mot assistenter og barne- og ungdomsarbeidere. Det handlet om ansatte som hadde lang erfaring fra barnehage, men som manglet formell barnehagelærer-utdanning. Undersøkelser avdekket et behov for å utvikle en utdanning som så studier og jobb i sammenheng, forteller Mette Tollefsrud, instituttleder ved Fakultet for lære­utdanning og internasjonale studier.

Fokus på mangfold. Oslo har en mang­­foldig og flerkulturell befolkning, og HiOA ønsket å svare på dette ved å rekruttere flere barnehageansatte med minoritetsbakgrunn. Det første kullet som ble tatt opp i 2007, var reservert flerspråklige studenter. I årene som fulgte, ble studiet åpnet for alle søkergrupper. I dag er det høgskolen i samarbeid med bydeler i Oslo og nærliggende kommuner som står for rekrutteringen til studiet.

– Rekrutteringen foregår lokalt i den aktuelle bydelen, og det gjennomføres intervjuer for å kvalitetssikre kandidatene før det formelle opptaket på høgskolen, sier Tollefsrud, og legger til:

– Våre nærkommuner, og da særlig Oslo kommune, har vært viktige og avgjørende samarbeidspartnere for oss i dette prosjektet. Det gjelder både faglig og organisatorisk. De har støttet opp om studentene og lagt til rette for at barnehageansatte kan fokusere på studier og bli profesjonelle yrkesutøvere.

Tett samarbeid. ABLU er organisert som en deltidsutdanning over fire år, og studentene må være i arbeid under studiet (inntil 60 %). Gjennom utdanningen veksler studentene mellom ulike læringsarenaer: studiesamlinger på skolen, arbeid i kollokviegrupper, studiesamlinger i barnehagen, veiledet praksisopplæring og selvstudier. Arbeidsplassen trekkes aktivt inn som læringsarena i studietiden og bidrar til kompetanseutvikling i hele personalgruppen.

– Evalueringer viser at det å ha en ABLU-student i barnehagen gir økt oppmerksomhet på faglige problem­stillinger og skaper refleksjoner som kommer alle ansatte til gode.

Stiller store krav. Tollefsrud legger ikke skjul på at studiet er krevende, og at særlig det første året kan oppleves som utfordrende.

– Å være student er ingen åtte-til-fire-jobb. Her nytter det ikke med skippertak. ABLU krever motivasjon, selvdisiplin og innsats. Studentene må være forberedt på at det kan ta tid å etablere gode rutiner og studievaner, sier Tollefsrud. Hun forteller samtidig at det også stilles krav til studentenes arbeidsgivere.

– Ledelsen i barnehagen er nødt til å forstå hva de forplikter seg til og ha eierskap til utdanningen. I ABLU-studiet er barnehagen en definert læringsarena, noe som forutsetter at den legger til rette for og støtter opp om studentenes læring.


Mette Tollefsrud

Instituttleder ved Fakultet for lærer­utdanning og internasjonale studier