NLA2_web

Tilbyr nytt nettstudium
i Bergen


Nettbasert TIB er et nytt tilbud til barnehage­ansatte i deler av landet. Studiet er for deg som ønsker å kvalifisere deg til å kunne arbeide som pedagogisk leder, og som vil ha mer fleksibilitet og frihet i studiehverdagen.

Studiet passer utmerket for faglærere, barnevernspedagoger, allmenn og grunnskolelærere eller spesialpedagoger som ønsker å kvalifisere seg til stillingen som pedagogisk leder i barnehagen, sier Lise Einarsen Haukås, høgskolelektor ved NLA Høgskolen i Bergen.

Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk er lagt opp som et toårig, nett­basert studium, og består av to moduler: barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk, og begge gir 30 studiepoeng. I tillegg til å ha en av de nevnte pedagogiske høgskoleutdanningene, må søkeren til denne utdanningen ved NLA også være ansatt i barnehage og være bosatt i fylkene Hordaland, Troms, Finnmark eller Nordland. Det gjelder for dem som startet på studiet i desember 2014, og for eventuelle nye søkere fra høsten 2015.

– Dette er primært et tilbud for dem som har behov for eller ønsker fleksibilitet og mulighet til å kombinere studier med familieliv og jobb. Undervisningen er i hovedsak nettbasert og foregår gjennom nettforelesninger og selvstendig arbeid. Studiet har også to stedlige samlinger i året: én samling på campus i Bergen og én i hvert av fylkene, forteller høgskolelektor Kjersti Sandnes Haukedal.

Informasjon, meldinger og oppgaveinnlevering skjer gjennom læringsplattformen itslearning. Det er lagt opp til ti nettdager i løpet av skoleåret, i tillegg til praksis i egen barnehage.

– Selv om størstedelen av undervisningen er nettbasert, har vi fokus på å sikre felleskap blant våre studenter. Via en chatfunksjon er våre forelesere tilgjengelig for spørsmål under alle forelesninger. Studentene er også delt inn i faste grupper og skal fungere som samarbeids- og refleksjonspartnere for hverandre i sine distrikter.

strenge krav. Nettbasert TIB er et helt nytt studium ved høgskolen (oppstart desember 2014), og det er et ledd i arbeidet med å nå regjeringens mål om å øke andelen ansatte i barnehagen med relevant utdanning. Studiet er et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet, NLA Høgskolen og fylkesmennene i Finnmark, Troms, Nordland og Hordaland

Til tross for at TIB er et nettbasert studium som gir rom for frihet og fleksibilitet, stilles det strenge krav til deltakerne. All timeplanlagt undervisning er obligatorisk, og studenten må som hovedregel ha oppmøte på minimum 80 prosent av undervisningen for å kunne gå opp til eksamen. Også arbeidskrav må være innlevert og ­godkjent før de kan fremstille seg som kandidat til eksamen.

– Nettbaserte studier krever disiplin og jevn studieinnsats. Det er viktig å rydde plass i hverdagen til samlinger, forelesninger og innleveringsoppgaver. Du er nødt til å ha en studiestrategi og være strukturert for å kunne lykkes. Samtidig er det også viktig å forberede familien på hva et slikt studium vil innebære, slik at du får nødvendig avlastning, sier Einarsen Haukås.

Studiet stiller også krav til studentenes arbeidsgiver.

– Det er avgjørende at barnehagen viser forståelse og legger til rette for at ansatte skal kunne ta tilleggsutdanning. De må få lov til å være studenter og være fristilt fra de faste arbeidsoppgavene når det trengs.


Lise Einarsen

Høgskolelektor ved NLA Høgskole i Bergen (t.v)


Kjersti Sandnes Haukedal

Høgskolelektor ved NLA Høgskole i Bergen (t.h)