04_Styrerutdanningen

Styrerutdanningen


Se en oversikt over studietilbudene

Høgskolen i Oslo og Akershus
Studiet er nært knyttet opp mot studentenes arbeidspraksis. Forelesninger, gruppearbeid, arbeidskrav og utviklingsprosjekter tar utgangspunkt i egen lederrolle og organisasjon. Det spesielle ved å være leder i barnehage vektlegges, i tillegg til generell organisasjons- og ledelsesteori. Ledelse av utvikling- og endringsprosesser, læringsfellesskap, barns utvikling/læring er røde tråder i studiet. Studentene får veiledning på egen lederrolle og arbeidskrav/utviklingsprosjekt.

Studiested: Oslo og HamarNorges handelshøyskole
Målsettingen er å formidle forskningsbasert ledelseskunnskap slik at den oppleves relevant og nyttig. Programmet gir økt forståelse for ulike sider ved barnehagestyreres utfordringer, og det styrker deltagernes praktiske forutsetninger for å håndtere disse. Gjennom den pedagogiske tilnærmingen skapes arenaer hvor deltakerne kan hente inspirasjon og støtte både fra kolleger og fagfolk.

Studiested: BergenDronning Mauds Høgskole
Styrerutdanningen i Midt-Norge er organisert rundt fire hovedtemaer der utvikling av egen lederidentitet er integrert i alle disse temaene. I studiet legges det vekt på å bygge bro mellom teori og erfaringsbasert kunnskap. Utdanningen består av ni samlinger på to eller tre dager og en to dagers studietur.

Studiested: TrondheimUiT Norges arktiske universitet
UIT – Institutt for lærerutdanning og pedagogikk tilbyr lederutdanning for styrere i barnehagen. Vi prioriterer: Relevante og grunnleggende forelesninger, individuelt og gruppebasert arbeid, øvelser og drøftinger i samarbeid med Bedriftskompetanse AS. Studentene jobber i basis – og skrivegrupper gjennom hele studieforløpet med oppgaveskriving – faglige drøftinger / mye humor og ikke minst lære av hverandre. Hver gruppe har egen veileder.

Studiested: TromsøHandelshøyskolen BI
Lederutdanningen gir barnehagestyrere forskningsbasert kompetanse i form av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Dette innebærer refleksjoner om rollen som personalleder, veileder og målrettet ledelse for å forberede barns utvikling og læring. Styrere vil arbeide systematisk og bli tryggere i egen lederrolle for å bli bedre rustet med tanke på de utfordringer barnehager står overfor.

Studiested: OsloUniversitetet i Agder
Den nasjonale styrerutdanningen ved UiA er et forsknings- og erfaringsbasert studium med fokus på en leders handlingskapasitet, organisasjonsutvikling og styring for å fremme barns læring og utvikling. Studiet gir studenter kjennskap til verktøy og teorier som gjør dem bedre i stand til å forstå egen lederrolle og reflektere over lederrollens mange utfordringer og muligheter.

Studiested: Kristiansand