videreutdanning-forside

Videreutdanning for PPT


Videreutdanning for ansatte i PP-tjenesten styrker kompetansen på tvers av arbeidsplasser og gir mer systemrettet arbeid i pedagogisk­-psykologisk tjeneste. Vi har tatt en prat med koordinerende institusjon NTNU og noen av årets studenter om tilbudet.

Kan du si noe om oppgavene til den koordinerende institusjonen, og hva det innebærer for universiteter og høgskoler som tilbyr studiene som en del av SEVU-PPT?

– En av våre viktigste oppgaver er å bidra til å harmonisere de 24 studie­tilbudene som gis innen SEVU-PPT. Tilbudene skal være så like som mulig, slik at alle som jobber innenfor PPT, har tilgang til det samme tilbudet.

Hvorfor er det viktig at ­universiteter og høgskoler samarbeider om ­utviklingen og gjennomføringen av etter- og videreutdanningstilbudene?

– Det er viktig av mange årsaker. Det er viktig at fagfolk har mulig­heten til å samarbeide, fordi tilbudet må spesialtilpasses PP-tjenestens behov. Dette gjøres best ved at flere arbeider sammen og kombinerer ulike til­nærminger. Ved å samarbeide blir alle tilbudene bedre, for da blir de mer kreative, får opp bedre arbeidskrav og kan hente ulike erfaringer fra ­hverandre. For PP-tjenesten er det viktig at studiene som tilbys, er like bra overalt. At de har samme antall timer og samlinger, relativt like arbeidskrav og bidrar til lik kompetanseheving.

Hvordan har tilbakemeldingene vært så langt?

– Evalueringen av videre- og etter­utdanningen har vært veldig god. Studentene har økt sin kompetanse i å gjennomføre systemrettet arbeid som er hovedsatsingsområdet i SEVU-PPT. Jeg kan derfor anbefale alle som ønsker økt kompetanse innen systemrettet arbeid, å delta på både etter- og videreutdanningstilbudene i kompetansehevings­programmet.

AnneSofie_bw

Anne Sofie Samuelsen

Seniorrådgiver ved Pedagogisk ­institutt, NTNU.
Leder koordineringen av SEVU-PPT ved høgskoler og universiteter



Hvorfor er det viktig at ansatte i PPT utvikler sin kompetanse og deltar på etter- og videreutdanning?

– Vi i PP-tjenesten beveger oss i et terreng som er i stadig endring, både juridisk og faglig. Vi skal ivareta ­individers rettigheter, samtidig som vi skal fokusere på systemet og organisasjonsutviklingen. Faglig påfyll sikrer at vi hele tiden gjør en så god og presis jobb som mulig, til det beste for barn og unge på individ- og systemnivå.

Hva vil du trekke frem som spesielt nyttig ved å delta på videreutdanningstilbudene?

– På PP-lederutdanningen har jeg møtt andre som står i de samme dilemmaene og utfordringene, som ofte er unike for PPT, men også dilemmaer knyttet til ledelse på generelt nivå. Det kjennes godt å få faglig påfyll som omhandler ledelses­aspektet. Jeg har hatt stor glede av å plukke opp tips og inspirasjon fra andre deltakere, og lære om hvordan andre har funnet gode løsninger. Jeg har fått et større blikk for hva som rører seg på landsbasis.

Hvordan tror du deltakelsen i SEVU-PPT vil påvirke deg og ditt samarbeid med barnehage og skole?

– Jeg ser at vi i større grad må ­kommunisere med skole og barne­hage med tanke på hva deres behov er på et systemnivå. Samtidig må vi endre brukerdialogen for bedre å forstå hvilke tjenestebehov ulike individer har. Den delen av PP-­arbeidet som omhandler enkeltpersoner, er tydelig lovregulert med tydelige forpliktelser. Systemrettet arbeid har en mer uklar lovregulering, noe som gir flere muligheter, men som også kan bidra til forvirring og uklare forventninger med mindre grad av ansvarsfølelse. Det er viktig at vi blir flinkere til å snakke med brukerne om hva som er deres behov, og hva de opplever som kvalitativt gode tjenester.

Hvordan synes du det er å være ­student i kombinasjon med jobb?

– Det har vært krevende når dette skal gjennomføres i tillegg til full jobb. Både samlingene og oppgavene har vært relevante og gode, og ­fokuset på det som er unikt for ledere i PP-tjenesten, har blitt bra justert underveis. Denne etterutdanningen er etterlengtet, nødvendig og et viktig tilbud.

bjornar_bw

Bjørnar Sørum

Leder PP-tjenesten i Arendal
Tar PP-lederutdanningen ved UiO



Hvorfor er det viktig at ansatte i PPT utvikler sin kompetanse og deltar på etter- og videreutdanning?

– Vi i PP-tjenesten jobber stadig mer på tvers av ulike institusjoner og stadig mer systemrettet. Tidligere var rådgivningen i mye større grad individrettet. Jeg tror behovet for videreutdanning er stort fordi det gjør oss sterkere faglig. Vi gir bedre hjelp til eleven fordi vi i større grad løfter blikket og ser miljø, system og elev i en større sammenheng.

Hva vil du trekke frem som spesielt nyttig ved å delta på videre­utdanningstilbudene?

– Å lære om hvordan andre jobber, har vært veldig interessant! Vi har ­fantastiske forelesere som har gitt meg mange nye tanker, og som har gjort meg bevisst på hvordan jeg jobber i det daglige. Refleksjons­oppgavene vi har gjort mellom hver samling, har også gjort at jeg har ­måttet vurdere min egen praksis. Fordi undervisningen har vært så praksisrettet – og matnyttig – har det helt klart vært verdt innsatsen.

Hvordan tror du deltakelsen i SEVU-PPT vil påvirke deg og ditt samarbeid med barnehage og skole?

– Det har allerede påvirket måten jeg samarbeider på. Jeg merker at jeg tenker annerledes i veiledningssituasjoner, blant annet på hvordan jeg kan sørge for å gjøre arbeidet mer systemrettet. Jeg er blitt flinkere til å overveie aspekter som forhistorie, hvor godt forberedt jeg er, og hva det endelige målet er, fremfor kun å fokusere på det såkalte problemet.

Hvordan synes du det er å være student i kombinasjon med jobb?

– Jeg må innrømme at det har vært arbeidskrevende. Selv med noe frikjøp fra stillingen til å studere, må du også belage seg på å ofre litt fritid. Likevel er det jo kun snakk om ett år av livet, og du får helt klart igjen for ­investeringen. Tilbudet har vært strålende, og jeg har møtt utrolig mange flotte mennesker. Å møte andre med de samme interessene som en selv, har vært utrolig inspirerende.

AnneUrsin_bw

Anne Ursin

Tar videreutdanningen «Rådgivning og veiledning for PPT-ansatte» ved Universitetet i Tromsø.