Fornøyde lærere etter videreutdanning


Fire av fem lærere som har tatt videreutdanning i regi av strate­gien Kompetanse for kvalitet i 2013/2014, mener de har hatt nytte av studiet.

NIFU har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomført en undersøkelse blant lærerne som tar videreutdanning gjennom strategien Kompetanse for kvalitet i studieåret 2013/2014. Undersøkelsen er gjennomført for å evaluere og sikre kvaliteten på videreutdanningstilbudene.

24 institusjoner tilbød videreutdanning i 28 ulike fag. Studiene er lagt opp som en kombinasjon av samlinger og nettstudier.

Deltakerne er i stor grad fornøyd med innhold og org-anisering av studiene, og de vurderer kvaliteten på de ulike delene av studiet og fordelingen mellom dem som god. Studiene skal være praksisrettet og ivareta sentrale elementer i Kunnskapsløftet. Svarene i undersøkelsen tyder på at institusjonene i hovedsak lykkes i å etterleve dette. Omtrent fire av fem forteller at de har hatt nytte av studiet, at studiet er relatert til læreplanen, og at deres erfaringer fra praksis er brukt i studiet.

De fleste deltakerne mener skolen de jobber på, legger godt til rette for at de skal studere, og nesten alle blir frigjort fra ordinære arbeidsoppgaver. Nesten halvparten av deltakerne mener likevel det har vært krevende å studere ved siden av jobb. Deltakerne rapporterer ikke i like stor grad om god tilrettelegging og kultur for å dele kunnskap ved skolen. Dette kan begrense tilbakeføring av kunnskap og erfaringer fra studiet til egen arbeidsplass. Mangel på tid, øvrige arbeidsoppgaver og mangel på egnede fora for å ta opp slike tema, ble trukket frem som viktige hinder for kunnskapsdeling.