Lær der du er med MOOC


Fra høsten 2015 har lærere som underviser på 1.–7. trinn, mulighet til å styrke sin fagdidaktiske kompetanse i matematikk uten å måtte reise på samlinger. De kan i stedet benytte et matematikkurs inspirert av MOOC (Massive Open Online Course).

Kunnskapsdepartementet har gitt Senter for IKT i utdan-ningen i oppdrag å utvikle nettbasert etter- og videreutdanning for lærere i matematikk etter en modell av det som i dag omtales som MOOC. Nå er piloten matematikkMOOC snart ferdig, og fra i høst kan opp til 300 lærere delta.

– Det som er spesielt med disse tilbudene, er at de foregår fullt og helt på en digital læringsplattform. Deltagerne kan derfor studere ved siden av jobb, og de slipper å reise på samlinger, sier Magnus Kimsaas som er universitetslærer ved UiT – Norges arktiske universitet.

Kimsaas er med i den arbeidsgruppen som har ansvaret for å utvikle det faglige innholdet i kurset. Gruppen har deltagere fra både UiT – Norges arktiske universitet og Høgskolen i Sør-Trøndelag. I tillegg har flere andre fagmiljøer bidratt med kvalitetssikrende rådgivning, og Senter for IKT i utdanningen har bidratt med kunnskap om digital kompetanse i læring, digitale verktøy og ressurser.

– Dette kurset innebærer større fleksibilitet selv om noe av progresjonen er satt. Til forskjell fra «rene» MOOC-er gir dette kurset også veiledning og vurdering underveis. Her bruker vi blant annet videokonferanser og hverandrevurdering for å følge opp deltagerne, sier Kimsaas.

utviklingen av MatematikkMOOC er et initiativ som skal følge opp regjeringserklæringen, som ønsker å fremme økt satsing på etter- og videreutdanning av lærere, med spesielt fokus på realfagene. Lærerløftet – På lag for kunnskapsskolen – understreker dette.

– Måten dette tilbudet er lagt opp på, gjør det mulig for flere lærere fra samme skole å delta samtidig. Dette vil være positivt for deltagerne på kurset som da får mulighet til å diskutere fagstoff og prøve ut ting sammen. Vi tror også at «kollektiv deltagelse» vil ha en positiv utviklingseffekt på skolens undervisningskultur, sier Kimsaas.

målet med kurset er å styrke den fagdidaktiske kompetansen i matematikk hos et stort antall lærere på mellomtrinnet.

– Fagkunnskap i matematikk er selvsagt viktig, men det har også skjedd en stor utvikling etter mye forskning innen fagdidaktikken. Og dette er fokuset i vårt kurstilbud, sier Kimsaas.

Tilbudet består av seks emner og skal gjennomføres i løpet av ett år.Magnus Kimsaas

Universitetslærer ved UIT – Norges arktiske universitet

kimsaas og resten av arbeidsgruppen har rådført seg med ulike referansegrupper gjennom prosessen, blant annet rektorer og lærere. Geir Olsen er rektor ved Tromsdalen skole i Tromsø kommune og har vært med i en av disse referansegruppene.

– Det blir spennende å se hvordan dette vil fungere, men jeg håper og tror at det vil bli godt mottatt. Lærere jeg har snakket med, sier også at fokuset på didaktikk er noe de setter pris på, så slike kurs er svært ønsket, sier Olsen.

Olsen mener også det er veldig positivt å kunne ha flere lærere som tar kurs samtidig.

– Noen jeg har snakket med, lurer på hvordan de selv skal klare å være disiplinerte nok til å følge et slikt kurs, men jeg ser at folk som tar kurs, ofte har lettere for å diskutere det de lærer sammen, sier Olsen.