Mange muligheter


Mangfoldet er det naturlige ved ­Slettebakken skole. Derfor synes ­de ansatte det er viktig å ­utfordre egne holdninger.

En etter en kommer tre blide jenter inn i basen for språkundervisning på Slettebakken skole i Bergen. Her er 25 prosent av elevene minoritetsspråklige – akkurat som Suheyma, Loorin og Maryan. Tanken var nok at de tre skulle sette seg pent ned på hver sin fargerike stol, men nysgjerrigheten tar overhånd når de oppdager en journalist og fotograf. De kvitrer på overraskende god og klingende bergensk.

– Kem e dokker?

det er til å undres over hvorfor disse små bergenserne trenger timer i en egen språkklasse. Lærer Hege Ringdal kommer også inn etter at elevene har hvisket svar på hemmelige oppgaver, nesten som passord for å komme inn i rommet. Ringdal underviser kun i norsk som andrespråk – noe hun har gjort siden 2007.

– Jentene snakker jo godt norsk, men det er noe annet å lære fag på norsk, sier Ringdal, som om hun leser tankene til oss som kommer utenfra. Så starter hun dagens undervisning med å få orden på dag, dato og årstid. Jentene bidrar som bare det.

slettebakken skole har, med sin høye andel flerspråklige elever, jobbet mye med grunnleggende norsk, språkforståelse og kulturbegreper. Likevel ville de gjerne delta i satsingen «Kompetanse for mangfold». Dette er en femårig satsing der skoler og barnehager får tilbud om å øke kompetansen på utfordringer som minoritetsspråklige barn, unge og voksne møter i opplæringen. Hordaland var med i første pulje sammen med Troms og Oslo/Akershus. Innen 2017 skal alle fylker få muligheten til å delta.

barnehagene og skolene som er med i satsingen, får kompetanseheving i samarbeid med universitet og høgskoler i sin egen region. I Hordaland er det Høgskolen i Bergen som bidrar inn i Kompetanse for mangfold.

Rektor Mimi Bjerkestrand ved Slettebakken skole forteller at de blinket ut tre satsingsområder for Kompetanse for mangfold: foreldrekommunikasjon/samarbeid, overgang barnehage/skole og det å lære norsk som andrespråk. Kompetansehevingen skjer gjennom en rekke foredrag og samlinger som er planlagt i samarbeid med høgskolen.

– Vi som jobber i skolen, har hele tiden behov for kompetanseheving innenfor det minoritetsspråklige og flerkulturelle området. Dette prosjektet gir oss muligheten til å forstå og bearbeide egne holdninger, og til å utfordre hverandres holdninger, sier rektor Bjerkestrand.

Blant temaene som inngår i samlingene, er flerkulturell pedagogikk, foreldresamarbeid i et flerkulturelt perspektiv, holdningsendrende arbeid og andrespråksutvikling.

det er førsteamanuensis Vibeke Solbue ved Høgskolen i Bergen som har hatt koordineringsansvaret mot Slettebakken skole sammen med høgskolelektor Yvonne Bakken. Solbue synes det har vært givende og lærerikt å samarbeide med skolen. Spesielt trekker hun frem arbeidet med å forstå hvorfor noe er en utfordring, i stedet for å gå rett på å løse den.

– Vi reflekterer sjelden i en travel hverdag over hvorfor det er en utfordring. Gjennom samlingene har de ansatte fått anledning til å tenke, reflektere og snakke sammen om dette. De ansatte er også veldig åpne omkring hva som oppleves som utfordrende, og noen har opplevd å bli utfordret på dette. Jeg håper de ansatte har fått noen verktøy de kan benytte når de jobber sammen om å tilby den beste hverdagen til alle elevene, sier Solbue.

Kompetanse for mangfold 2013 – 2017

Femårig satsing for å øke kompetansen knyttet til de utfordringene som minoritetsspråklige barn, unge og voksne møter i opplæringen.

Universiteter og høgskoler tilbyr kompetanseheving til barnehager og skoler som deltar i satsingen.

Målet er at barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn får et tilbud tilpasset deres behov og et godt læringsutbytte, slik at disse fullfører og består opplæringsløpet.

Tidsplanen for utvidelsen av prosjektet er:

  • 2013: Troms, Oslo/Akershus, Hordaland
  • 2014: Østfold, Vestfold, Hedmark, Sør–Trøndelag
  • 2015: Oppland, Buskerud, Finnmark, -Nordland, Nord–Trøndelag, Rogaland
  • 2016: Telemark, Aust–Agder, Vest–Agder, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane
  • 2017: Oslo/Akershus, Østfold, Hordaland, Rogaland, VestfoldMimi Bjerkestrand

Rektor ved Slettebakken skole, BergenVibeke Solbue

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen

Lærer Hege Ringdal ved Slettebakken skole kjenner både elevene sine og foreldrene deres. – Mange foreldre kommer fra land med en helt annen skoletradisjon enn den vi har, sier Ringdal.

tilbake i språkbasen ved Slettebakken skole jobber elevene med adjektiv. De beskriver bilder av høst med god hjelp av lærer Hege Ringdal. Tydelig og konkret. Vennlig og interessert. Hun kjenner elevene sine, og hun kjenner foreldrene. Hun har nemlig besøkt dem alle. Og mange av dem kommer til leksehjelp på skolen om kvelden.

– Det er så viktig å jobbe sammen med foreldrene. Mange foreldre kommer fra land med en helt annen skoletradisjon enn den vi har. Da hjelper det ofte ikke å putte en lapp i sekken med oppmøtetid for et foreldremøte, og deretter undres over hvorfor de ikke møter opp, sier Ringdal.

Rektor Mimi Bjerkestrand mener Kompetanse for mangfold har ført til bedre samarbeid internt, og at hele personalet nå har større interesse og forståelse for språkopplæringen av minoritetsspråklige.

– Det helhetlige skolearbeidet blir bedre når alle forstår betydningen av å ha en inkluderende skole. For oss er mangfoldet det naturlige, men vi kan se oss blinde på egne holdninger eller fordommer. Det er lett å sette andre i bås og for eksempel forvente mindre av noen enn av andre, sier Bjerkestrand.

Viktig å spre kunnskapen videre

– Kompetanse for mangfold fører til reell kompetanse­heving både i skolene og ved Høgskolen i Bergen.


Dag Orseth ved Høgskolen i Bergen (HiB) har koordinatoransvaret for Kompetanse for mangfold i Hordaland. I dette arbeidet har han trukket veksler på kolleger som jobber innenfor det flerkulturelle feltet, også utenfor lærerutdanningen. Bidragsyterne jobber blant annet med språk, drama, antropologi og religionsforskning ved høgskolen.

– Jeg tror det skjer noe når vi i høgskolen går ut for å møte behovene i barne-hager og skoler. Det er spennende å bryte en geografisk barriere. Det er mange ved høgskolen i Bergen som gjerne vil bidra, og som har gått til oppgaven med sommerfugler i magen, sier Orseth.

Det er barnehager og skoler som bestiller kompetanse fra høgskolen, men læringen går begge veier. Underveis i satsingen har det spesielt vært spørsmål om kompetanseheving innen foreldresamarbeid, språkopplæring og intern samhandling blant personalet. Orseth mener det er viktig at kompetansehevingen spres i kommunene slik at den også kommer andre barnehager og skoler til gode.

– De få barnehagene og skolene som er med i Kompetanse for mangfold, opplever akkurat de samme problemstillingene som mange andre skoler, sier Orseth.