Nyttige ressursar


10 nasjonale senter har ­nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringa i Noreg.

Flere bruker de nasjonale sentrene

Seks av ti skoler oppgir at de har hatt kontakt med minst ett av de nasjonale sentrene i løpet av de siste to årene, viser en ny evaluering.

NIFU har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomført en evaluering av bruken og styringen av åtte av sentrene. Den totale bruken av sentrene har økt fra 2012–2014. Evalueringen viser at det er klare forskjeller mellom sentrene. Lesesenteret, Matematikksenteret og Skrivesenteret er sentrene med høyest andel brukere i skolene. Nynorsksenteret og Kunst- og kultursenteret har lavest andel brukere. Sentre som har oppgaver i forbindelse med nasjonale satsinger, blir mer brukt enn andre.

Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (NAFO)

Arbeider med kompetanseheving, nettverksbygging og utviklingsprosjekt for å fremje inkludering og likeverdig opplæring i barnehagar, skolar og vaksenopplæringsinstitusjonar.

nafo.hioa.no

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Arbeider for å styrkje rolla til barnehagane og skolane som helsefremjande og førebyggjande arenaer for barn og unge.

mhfa.no

Framandspråk­senteret

Arbeider for auka kvalitet i fra­mandspråkopplæringa og for at opplæringa skal få eit praktisk og variert innhald, og bidra til auka motivasjon og interesse for framandspråk.

fremmedspraksenteret.no

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa (KKS)

Skal bidra til auka kvalitet i kunst- og kulturfaga i barnehagane og grunn­opplæringa, og bidra til engasjement og auka interesse for opplæringa innan kunst- og kulturfaga.

kunstkultursenteret.no

Lesesenteret

Er eit ressurssenter for lesing og lese­opplæring i barnehage, grunn­skole, vidaregåande opp­læring, vaksen­opplæring og høgare ­ut­danning. Senteret er òg eit spesial­pedagogisk kompetansesenter for lese- og skrivevanskar.

lesesenteret.uis.no

Læringsmiljøsenteret

Bidreg til å realisere statens satsingar i utdanningspolitikken gjennom kompetanseutvikling, og til å auke kvaliteten i læringsmiljøet for barnehagebarn, elevar, lærlingar og vaksne.

laringsmiljosenteret.uis.no

Matematikk­senteret

Senteret er eit nasjonalt ressurs­senter for matematikkdidaktisk kompetanse og leier og koordinerer utvikling av nye og betre arbeidsmåtar og læringsstrategiar i matematikk­opplæringa.

matematikksenteret.no

Naturfag­senteret

Skal bidra til auka kvalitet i naturfagopplæringa og auka motivasjon og interesse for naturfaga i barnehagen og grunnopplæringa.

naturfagsenteret.no

Nynorsk­senteret

Skal vere eit nasjonalt ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa. ­Senteret skal ha som hovudoppgåve å leie og koordinere arbeidet med nynorsk i opplæringa, arbeidsmåtar og vurderingsformer.

nynorsksenteret.no

Skrivesenteret

Eit nasjonalt ressurssenter for skrivestimulering og opplæring i ­skriving i barnehagen og grunn­opplæringa.

skrivesenteret.no