Økt samarbeids­­kompetanse gjennom pedagogisk entreprenør­skap


Studietilbudet Entre­prenør­skap er et relativt nytt studietilbud som er en del av satsingen på videreutdanning for lærere. Målet er å utvikle yrkesfaglærernes kompetanse i entreprenørskap og innovasjon.

Studietilbudet Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag tilbys av Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Det gir 30 studiepoeng og består av to emner: Innføring i pedagogisk entreprenørskap og Innovasjon i yrkesfag. Undervisningen er lagt opp som seminar med egenstudier mellom samlingene og arbeid med egne elevgrupper som en del av læringsprosessen.

– Målgruppen for studiet er lærere i yrkesfag i videregående opplæring som ønsker økt kompetanse innenfor didaktikk og undervisningsmetodikk. Hovedhensikten er å utvikle lærernes og elevenes kompetanse i entreprenørskap og innovasjon, sier førstelektor og fagansvarlig ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Anne Karin Larsen.

hun forteller at studentenes behov for kompetanse og deres refleksjon rundt egne erfaringer står sentralt i studiet og danner sammen med studieplanen grunnlaget for undervisningen.

– Vi starter med å be studentene fortelle om hvordan de opplever hverdagen og utfordringene i undervisningen i fag- og yrkesopplæringen. Erfaringen fra studiet viser at studentene ofte opplever situasjonen som vanskelig. Elevene og samfunnet har endret seg mye i de senere årene, men det er ikke sikkert vi har utviklet vår praksis i takt med endringene. Mange lærere ser derfor at det er behov for å tenke annerledes og prøve nye læringsarenaer og samarbeidsformer.

ved at studiet synliggjør muligheter og behov for økt samarbeidskompetanse mellom lærere, bedrifter og elever, og ved å bruke alternative læringsarenaer, er studiet relevant for alle yrkesfaglærere. Ved å bruke ulike elevaktive læringsaktiviteter vil elevene oppleve at undervisningen er mer relevant for et senere yrkesliv. Slik vil Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag være et godt virkemiddel i fag- og yrkesopplæringen for å øke motivasjon hos elevene og bedre gjennomføringen.

– Pedagogisk entreprenørskap handler bl.a. om å endre og utvikle egen pedagogisk praksis. Etter fullført studium skal studentene ha forståelse for hvordan entreprenørskap aktualiserer skolens relevans, og hvordan entreprenørielle holdninger og ferdigheter utvikles hos elevene. Studiet omfatter både de entreprenørielle metodene læreren benytter i undervisningen, og utviklingen av nettverk for å etablere alternative læringsarenaer.Anne Karin Larsen

Førstelektor og fag­ansvarlig ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus

Spørsmål til to av studentene


Niklas Brinchmann

Faglærer i entreprenørskap og mediefag, Bjørnholt skole

Hvorfor ønsket du å ta «entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag»? 

Jeg er selv entreprenørskapslærer og valgte å ta studiet for å få mer kompetanse i faget jeg underviser i.

Hva har du lært, og hvordan anvender du denne kunnskapen i skolehverdagen?

Før studiet var jeg overbevist om at entreprenørskap var knyttet til en ungdomsbedrift, men det viser seg å være så mye mer. Entreprenørskap som metode kan brukes i alle fag og handler om hvilke kompetanser vi vil at elevene skal lære for å lykkes i yrkeslivet de skal ut i. Skolen er veldig sentrert rundt kunnskapsmålene i læreplanen og glemmer fort dannelsesperspektivet.

Hvordan har studiet bidratt til å endre din praksis?

Gjennom studiet har jeg fått et mye større fokus på hvilke kompetanser våre elever trenger for å lykkes i morgendagens samfunn, og hvordan vi kan implementere dette perspektivet i undervisningen. Videre har jeg blitt motivert for å bringe det jeg har lært ut i skolen.

Hvordan har det du har lært, bidratt til skoleutvikling og samarbeid med andre kolleger?

Det er alltid vanskelig å ta kurs alene for så å dele det du har lært med andre. Jeg tror du må jobbe organisatorisk for å få til de store endringene. I år tar jeg skolelederkurs og ledelsesfag, noe som kan hjelpe meg til å skape utvikling hvis jeg kommer i en lederposisjon.

Hva vil du si til andre som vurderer å ta studietilbudet?

Det vil jeg anbefale på det varmeste.

Tom Erik Hjemmen

Faglærer i byggteknikk og entreprenørskap, Kuben videregående skole

Hvorfor ønsket du å ta «entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag»? 

Tidligere erfaring med entreprenørskap på bygg- og anleggsteknikk samt deltakelse i prosjektet SE UT (samarbeid om entreprenørskap i utdanningen), ga mersmak som resulterte i etterutdanning. Dessuten har Kuben videregående skole som mål å implementere entreprenørskap som metode i yrkesfag.

Hva har du lært, og hvordan anvender du denne kunnskapen i skolehverdagen?

Det var lærerikt å kunne se ut av boksen og få et annet perspektiv på utdanningen for våre elever. Spesielt givende var det å bruke innovasjon i yrkesfaget, som var et av kursene, og ha samarbeid med andre aktører.

Hvordan har studiet bidratt til å endre din praksis?

Så kort tid etter endt utdanning er det vanskelig å se klar effekt av kurset, men ønsket om å tenke annerledes og se andre løsninger er klart til stede. Det er også ønsket om å samarbeide enda tettere med andre samfunnsaktører om utdanningen til elever som er i ferd med å droppe ut av skolen. Noe jeg prøver å få til så ofte jeg kan. I dag har tre skoler i Oslo et tilbud til disse elevene på Abildsø gård, der de får undervisning både i fellesfag og programfag og tett og individuell oppfølging av spesialpedagoger. Dette er noe å være stolt av.

Hvordan har det du har lært, bidratt til skoleutvikling og samarbeid med andre kolleger?

Jeg har definitivt noe å bidra med i forhold til nye tanker rundt organisering av tverrfaglighet og samarbeid på tvers av fag, men det er skolens og avdelingenes ansvar å tilrettelegge for et fruktbart samarbeid om entreprenøriell læring.

Hva vil du si til andre som vurderer å ta studietilbudet?

Dette er et studium som gir mye refleksjon rundt eget arbeid og den enkelte skoles arbeid. Studiet er ikke lagt opp rundt UEs program, men som en helhetstenkning rundt entreprenørielle ferdigheter som vi så gjerne skulle gitt våre elever i større grad. Jeg anbefaler alle med eller uten erfaring fra entreprenørskap til å delta.