Våre nasjonale minoriteter


Alle elever skal lære om våre nasjonale minoriteter.

Flere folkegrupper har århundrelang tilknytning til Norge og har bidratt til å forme den norske kulturarven slik vi kjenner den i dag. Det kan likevel være vanskelig å formidle en riktig beskrivelse av deres historie og levesett.

Utdanningsdirektoratet har derfor samlet informasjonsmateriell om alle de fem nasjonale minoritetene på ett sted. Her kan du finne utfyllende informasjon om jøder, kvener/norskfinner, rom, romanifolket/tatere og skogfinner.

Målet med materiellet er å gi et så riktig bilde som mulig av våre fem nasjonale minoriteter. Materialet er derfor utarbeidet i tett dialog og samarbeid med representerende organisasjoner for de ulike minoritetene.

Les mer på udir.no