UDIR - EA - Torbjørn Røe Isaksen - 00071

INN I JUNGELEN


Det er en av disse skikkelig sure dagene, med regn og vind om hverandre. Inne tar likevel plantene, med sine røtter bokstavelig talt tilbake til juratiden, livet med sedvanlig stoisk ro.

Det er en av disse skikkelig sure dagene, med regn og vind om hverandre. Inne tar likevel plantene, med sine røtter bokstavelig talt tilbake til juratiden, livet med sedvanlig stoisk ro. Det er lenge siden vind og vær røsket i plantene inne i Palmehuset i Botanisk hage på Tøyen i Oslo. Sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen følger vi plantenes tilsynelatende sømløse evolusjonslinje, fra juratiden og frem til våre moderne dager. Veien fra de frodige grønne plantene til utdanningspolitiske spørsmål er overraskende kort. Utviklingslinjer over tid er naturligvis ikke bare noe som hører botanikken til. «Overganger» er også et viktig stikkord i utdanningssektoren.

Hvordan kan barnehager og skoler jobbe sammen for å sikre at så mange barn og elever som mulig trives gjennom hele utdanningsløpet, utnytter sitt fulle læringspotensial og fullfører videregående opplæring?

Forskning forteller oss at barnehager er flinke til å vise barna hva de kan, og spille på det. Jeg tror skolene kan bli enda flinkere til å bygge på de kunnskaper og erfaringer barna har med seg når de begynner på skolen. Det krever at barnehagen og skolen lærer hverandre bedre å kjenne. Barnehager og skoler er to pedagogiske arenaer med hver sine kjennetegn og identitet. Jeg mener de må henge mye bedre sammen enn de gjør i dag, uten at det betyr at barnehagen skal bli skole eller skole skal bli barnehage. Jeg tror det som svikter mange steder, er systematikken. Det er så enkelt og samtidig så komplisert.

Organisasjonen Dysleksi Norge mener for eksempel at mange barn med lese- og skrivevansker blir oppdaget for sent i utdanningsløpet. God kompetanse og systematisk innsats i barnehage og skole kan gjøre at barn med vansker blir oppdaget og får riktig hjelp tidlig. Også for minoritetsspråklige barn vet vi at tidlig innsats er viktig. I Oslo kan opptil en fjerdedel av elevene som starter i 1. klasse, så dårlig norsk at de ikke har forutsetninger for å følge vanlig undervisning. Dette er bekymringsfullt og kan føre til at minoritetsspråklige elever går ut av grunnskolen med manglende kunnskaper. Dårlige språkkunnskaper kan også påvirke frafall i videregående opplæring. Vi vet at en del barn har dårlige forutsetninger allerede tidlig i utdanningsløpet, og at de ikke blir fulgt opp godt nok. Vi må altså starte tidligere.

Satsinger, strategier, utvalg – det mangler ikke på gode intensjonene for barnehager og skoler. Hvordan følger du som minister opp alt sammen? Hva er det viktigste arbeidet som foregår akkurat nå?

Det skjer mye på både barnehage- og skolefeltet. I høst har regjeringen lansert to strategier som begge signaliserer at vi ser på barnehagen og skolen som del av det samme utdanningsløpet, og at grunnlaget legges allerede i barnehagen. Dette gjelder både realfagsstrategien «Tett på realfag» og den nye strategien for språk, lesing og skriving, som har fått navnet «Språkløyper». Jeg har full forståelse for at det er mye en barnehagelærer og en lærer skal orientere seg om. Men jeg håper samtidig at det vil oppleves meningsfullt å jobbe ut fra ny forskningsbasert kunnskap om hva vi vet virker når det gjelder både språk og realfag. Som kunnskapsminister er jeg tett på alle disse prosessene.


Torbjørn Røe Isaksen

Født 1978, Porsgrunn

Kunnskapsminister fra Høyre

Master i statsvitenskap

«MÅLET MED Å SATSE PÅ VIDEREUTDANNING FOR LÆRERE ER MER LÆRING FOR ELEVENE.»

Et annet arbeid som pågår, er en stortingsmelding som ser nærmere på den betydningen barnehagen har på barns læring, utvikling og språk. Hvilke forventninger kan ansatte og foreldre, ha til meldingen?

Stortingsmeldingen skal legge de overordnede føringene for rammeplanen og barnehagenes arbeid med språk, læring og utvikling. Det er ti år siden rammeplanen sist ble revidert, og det har skjedd store endringer siden den gang. Vi har fått tilnærmet full barnehagedekning og mange flere små barn i barnehagen. Samtidig vet vi at det er for store kvalitetsforskjeller mellom barnehagene. Jeg ønsker at de ansatte i barnehagene opplever at den nye stortingsmeldingen legger vekt på at de gjør en utrolig viktig jobb. Vårt mål er at alle barn har det godt i barnehagen, samtidig som de utvikler seg og lærer gjennom lek.

Så hvordan bør barnehagene jobbe for at barna skal ha et godt og helhetlig læringsmiljø?

Barnehager som skaper gode læringsmiljøer arbeider målrettet og systematisk. Vi vet at språklig og sosial utvikling henger tett sammen. Barn som ikke klarer å uttrykke seg, faller oftere utenfor det sosiale fellesskapet. Lek er barnas viktigste arena for utvikling og læring. Personalets kompetanse er helt avgjørende for god kvalitet på barnehagens innhold og et godt læringsmiljø.

Hva mener du skal til for at flere av personalet i barnehagen skal ta etter- og videreutdanning?

Både kommuner og private barnehageeiere må legge til rette for at de ansatte i barnehagene kan ta etter- og videreutdanning. Vi vet at god kompetanse i barnehagen også bidrar til god rekruttering og stabilitet i personalet, så dette er noe som gagner alle. I statsbudsjettet foreslår regjeringen å sette av 410 millioner til arbeid med kompetanse og kvalitet i barnehagen. Det er 130 millioner mer enn i fjor. Pengene skal brukes til kompetanseutvikling for alle ansatte i barnehagene i tråd med kompetansestrategien for barnehager. Dette inkluderer blant annet arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, videreutdanning for barnehagelærere, fagskoleutdanning, lederutdanning for styrere og barnehagebasert kompetanseutvikling. Kompetansesatsingen skal også støtte opp under satsingen på realfag og den nye strategien for språk, lesing og skriving i barnehage og skole.

Vi har en spesiell situasjon nå – hva er dine tanker om flyktningsituasjonen?

Ja, vi er oppe i en prekær situasjon akkurat nå, og flyktningsituasjonen vil påvirke norske skoler og barnehager. Uansett hvor stram innvandringspolitikken blir, skal vi ta imot mennesker på flukt som har behov for beskyttelse. Vi får tusenvis, kanskje titusenvis, av nye barnehagebarn og skoleelever. Og vi kan ikke, med hånden på hjertet, i dag si at alle disse barna får like gode muligheter gjennom barnehagen og skolen som de skulle ha fått.

Hva er noe av det vanskeligste og mest utfordrende ved jobben din?

Gjennom besøk over hele landet lærer jeg mye om hvor utfordrende det er å jobbe i barnehager og skoler. Alle har en erfaring og mener mye om barnehage og skole og mange kommer med innspill.

Regjeringen ser på barnehagen og skolen som en del av samme utdanningsløpet, og mener grunnlaget for språk og realfag må legges allerede i barnehagen.

– Barnehager og skoler må henge mye bedre sammen enn de gjør i dag, sier Røe Isaksen.

Regjeringen ser på barnehagen og skolen som en del av samme utdanningsløpet, og mener grunnlaget for språk og realfag må legges allerede i barnehagen.
– Barnehager og skoler må henge mye bedre sammen enn de gjør i dag, sier Røe Isaksen.

Jeg må si nei til gode forslag. Det viktigste er å gi barna en god utdanning, slik at de blir i stand til å orientere seg i jungelen av gode intensjoner og mye informasjon.

Vi er jo faktisk på sett og vis inne i en jungel akkurat nå, så for å låne litt fritt fra en hip-hop klassiker så er det virkelig slik at «It’s like a jungle sometimes» for meg også.

Kunnskapsministeren skal videre, og vi slår opp dørene mot den regntunge dagen. Mot oss kommer dagens første besøksgruppe for å holde plantene i Palmehuset med videre selskap. En gjeng håpefulle små i gule refleksvester og matpakke i sekken, klare for lære om plantenes evolusjon, om nakenfrø og dekkfrø, og for å se en ekte kongepalme – en palme så gammel at til og med dinosaurene kunne møte på den på sin vei.

Musikktips fra redaksjonen:

Låta Torbjørn Røe Isaksen referer til, er «The Message» av Grandmaster Flash and the Furious Five, fra 1982.