20150401-124833-ma

TRIVSEL FOREBYGGER MOBBING

Trivselsveilederen fra Udir legger vekt på at barna skal være en del av et trygt fellesskap i barnehagen. Her skal de erfare samspill med andre og utvikle sosial kompetanse. Det forebyggende arbeidet mot mobbing starter allerede fra barna er små. Mobbing krenker individet og er brudd på retten til å bli respektert og være trygg. En barnehage som arbeider for et godt psykososialt miljø, arbeider samtidig forebyggende mot diskriminering og mobbing. Bevissthet rundt egen væremåte er viktig for å fremstå som gode forbilder for barna. I hvilken grad personalet respekterer hverandre og barna, kommer til uttrykk i måten de forholder seg til hverandre på. Barn ser, hører og legger merke til mer enn voksne kan være klar over.