Satsing på videre-utdanning


Kompetanse for kvalitet er en strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien har som mål å øke kvaliteten i skolen og styrke elevenes læring.

Kompetanse for kvalitet er en strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien har som mål å øke kvaliteten i skolen og styrke elevenes læring. Den faglige og didaktiske kompetansen hos lærerne skal styrkes gjennom videreutdanning. Satsingen er utviklet i et samarbeid mellom KS, arbeidstakerorganisasjonene, lærerutdanningene og Kunnskapsdepartementet.

Dette er en varig satsing. Den årlige planleggingen av videreutdanning i skolene og utvikling av tilbud ved universiteter og høyskoler skal inngå i et lengre perspektiv frem mot 2025. Den gir forutsigbare rammer for satsingen, med rom for å sikre fleksibilitet. Tiårsløpet vil sikre fordypning i fagene med nye krav til kompetanse.

Det er også viktig at det finnes mulighet for faglig fordypning og fagfornyelse for lærere som har et tilstrekkelig antall studiepoeng. Tilbudet om videreutdanning skal gi lærere og skoleledere anledning til å sikre fordypning i hele fagporteføljen, selv om prioriteringen av fag vil veksle over tid.

For å sikre kontinuitet og måloppnåelse er det noen overordnede prinsipper for perioden 2016–2025. Partene vil møtes jevnlig for å vurdere gjennomføringen og foreta justeringer og prioriteringer.

I fjor høst begynte 3408 lærere på videreutdanning innen satsingen Kompetanse for kvalitet. På de neste sidene kan du lese om hva noen av årets studenter sier om sitt studium. Det komplette studietilbudet for 2016/2017 finner du i studiekatalogen.

Bilde med søknadsfrist 1. mars

VIKTIGE PRINSIPPER I STRATEGIEN

  1. Tilbudene om videreutdanning skal bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd med kompetansekravene til undervisning.
  2. Nasjonale myndigheter skal legge til rette for fleksibilitet, slik at partene lokalt kan definere behov for kompetanseutvikling og utvikle lokale og regionale tilbud.
  3. Organisering av satsingen på videreutdanning skal bidra til å utvikle skolen som lærende organisasjon gjennom å stimulere til skole- og kollegabasert videreutdanning og til deling av kunnskap i kollegiet.
  4. Skoleeiere skal ha en plan for kompetanseutvikling for sine ansatte som viser hvordan kompetansekravene skal oppfylles.
  5. Staten, skoleeiere og den enkelte lærer deler det økonomiske ansvaret for videreutdanningen. Læreren bidrar i form av egen tid.
  6. Satsingen på videreutdanning forutsetter et nært samarbeid mellom alle berørte parter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Partenes ansvar og oppgaver er klart definerte.
  7. Utdanningsdirektoratet utarbeider føringer for innhold og organisering for de studiene som opprettes for strategien.
  8. Nasjonale myndigheter og universiteter og høyskoler skal samarbeide for å sikre høy kvalitet på tilbudene.