Bilde av Erna Solberg

Kunnskap gir muligheter


Kjære lærere og barnehagelærere, og alle dere andre som jobber i skole og barnehage. Jeg har sagt det før, og sier det gjerne igjen: Dere har verdens viktigste jobb.

Grunnlaget for det enkelte mennesket og for nasjonens fremtid legges i skolen og barnehagen. En god utdannelse setter mennesket i stand til å delta i arbeids- og samfunnsliv, til å realisere sitt fulle potensial og til å følge sine interesser og drømmer. En god utdannelse utjevner sosiale forskjeller og skaper et mer rettferdig samfunn ved at den skaper muligheter for alle, uavhengig av bakgrunn.

Det er store ord, men det er også skolens og barnehagens samfunnsoppdrag. I sentrum for alt dette står læreren og barnehagelæreren.

Vi vet at læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring. Vi vet også at elevene lærer mer av lærere med solid faglig fordypning. Derfor er en stor satsing på læreren som fagperson, kjernen i regjeringens utdanningspolitikk.

Regjeringen bruker over én milliard kroner på videreutdanning for lærere i 2016. Over 5000 lærere kan få tilbud om å ta videreutdanning neste skoleår, og jeg håper at mange av dere griper denne sjansen.

Jeg lover at vi i regjeringen vil gjøre det vi kan for at flest mulig lærere som ønsker det, skal få tilbud om videreutdanning neste skoleår.


Erna Solberg

Født 1961, i Bergen

Statsminister og partileder for Høyre

Cand.mag. (sosiologi, sammenlignende politikk, statistikk og statsvitenskap) fra Universitetet i Bergen.

Jeg forventer at ansvarlige og fremoverlente skoleeiere satser på faglig utvikling for sine lærere. Det gjør de gjennom å si ja til søknader om videreutdanning. Jeg vil også oppfordre lokalpolitikere i den enkelte kommune til å prioritere satsingen på høyt kvalifiserte lærere. Ledelsen på den enkelte skole må også støtte opp om, og legge best mulig til rette for, videreutdanning for de lærerne som ønsker seg og trenger faglig påfyll.

Rekordmange lærere fullførte videreutdanning i studieåret 2014-2015, og enda flere blir det i inneværende studieår. Som et ledd i å sikre kvaliteten på videreutdanningstilbudene har NIFU gjennomført en undersøkelse blant lærerne som deltok. Deltakerne var i stor grad fornøyd med innhold i studiet og med organiseringen, og opplever kvaliteten på studiet som god. Mange har hatt stort utbytte av studiene, og nesten alle svarer at de skal endre egen praksis som følge av studiene.

Målet med den store satsingen på videreutdanning for lærere er at elevene skal lære mer. I dag vet vi at nesten én av fire elever går ut av ungdomsskolen uten å kunne regne skikkelig. Samtidig vet vi at matematikk er det faget som betyr mest for hvorvidt elevene greier å fullføre videregående opplæring eller ikke. På høstens nasjonale prøver havnet 27 prosent av guttene og 21 prosent av jentene på 5. trinn på det laveste mestringsnivået i lesing. Dette er alvorlig for de barna og ungdommene det gjelder – og det er alvorlig for samfunnet. Utdanning er en av regjeringens aller viktigste saker. Alle skal få muligheten til å lykkes på skolen, i videre utdanning og arbeidsliv. Da må vi se på hele opplæringsløpet i sammenheng, fra barnehage til videregående opplæring. Og vi må satse på kompetente lærere og barnehagelærere med oppdatert kunnskap om læring og utvikling.

97,5 prosent av alle norske 5-åringer går i barnehage. Vi vet at lek med tall og matematiske begreper i barnehagen gir bedre tallforståelse når barna begynner på skolen. Det samme gjelder for språkstimulering og senere leseferdigheter. I 2015 la regjeringen frem en ny, nasjonal realfagsstrategi. Den går ut på at alle barn og unge skal være «tett på» matematikk, naturfag og teknologi fra de begynner i barnehagen til de går ut av videregående opplæring. Det samme gjelder for den nye språk-, lese- og skrivestrategien Språkløyper. Også her retter vi innsatsen mot både barnehage og skole.

Som statsminister føler jeg et stort ansvar. Men jeg vet at dere som møter barn og unge hver eneste dag i klasserommet og i samlingsstunden i barnehagen, føler et minst like stort ansvar. Det har dere all grunn til. Dere har også all grunn til å være stolte av den flotte og viktige jobben dere gjør!