Bilde av Silje Kumeus

– Nettstudier krever jevn jobbing


Høsten 2015 startet nærmere 300 lærere med MatematikkMOOC. Målet er å styrke egen fagdidaktisk kompetanse.

Nettstudiet MatematikkMOOC skal forbedre lærerens undervisningsferdigheter i matematikk. Magnus Kimsaas, universitetslærer ved UiT – Norges arktiske universitet, forteller at studiet også utfordrer elevene til å endre sine arbeidsmetoder.

– Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra studentene. Mange mener de er blitt en annerledes matematikklærer allerede etter de første ukene, sier Kimsaas.

Han er bidragsyter til det faglige innholdet i kurset.

Fra høsten 2015 har lærere som underviser på 1.–7. trinn, hatt muligheten til å styrke sin fagdidaktiske kompetanse i matematikk uten å måtte reise på samlinger. Utviklingen av MatematikkMOOC er en del av regjeringens satsing på etter- og videreutdanning av lærere, med spesielt fokus på realfagene.

– Nettstudiene er minst like krevende som andre studier. Blant annet er det flere arbeidskrav enn på studier der du må være fysisk til stede. Dermed må studentene jobbe jevnere, og være flinke til å planlegge. Samtidig er det en stor fordel at studiet gir stor grad av fleksibilitet, forteller Eirik Øvernes, prosjektleder ved Senter for IKT i utdanningen, som har utviklet dette nettstudiet.

Prinsipp 3

Organiseringen av videreutdanningssatsingen skal bidra til å utvikle skolen som lærende organisasjon gjennom å stimulere til skole- og kollegabasert videreutdanning og til deling av kunnskap i kollegiet.

Prinsipp 8

Nasjonale myndigheter og universiteter og høyskoler skal samarbeide om å sikre høy kvalitet i tilbudene.

«Det føles derfor meningsfullt å studere. Selv om det er utfordrende ved siden av jobb, får jeg mye igjen»

– Silje Kumeus

Silje Kumeus er lærer på 7. trinn ved Aspåsen skole i Bodø, og tar nettstudiet ved siden av hundre prosent stilling.

– Jeg liker å oppdatere meg, og er svært fornøyd med å få økt min matematikkdidaktiske kompetanse. Det føles derfor meningsfullt å studere. Selv om det er utfordrende ved siden av jobb, får jeg mye igjen, forteller Kumeus.

Nå er prosessen frem til de riktige svarene blitt viktigere enn selve svaret, og hun får mye inspirasjon til å forbedre undervisningen.

– Jeg har allerede endret mye på min tilnærming til matematikkundervisningen i form av mer åpne oppgaver, bedre matematiske samtaler, og lært å verdsette ulike strategier.

Studiet legger opp til tett samarbeid mellom studentene, og det tar utgangspunkt i hva de som lærere opplever i klasserommet. Studentene blir delt inn i obligatoriske studiegrupper på mellom 7 og 15 personer, som velges ut fra geografisk tilhørighet.

– Samhandlingen skjer blant annet gjennom videokonferanser og forumaktivitet. Både for egen del og for gruppen er det viktig at ingen undervurderer arbeidsmengden, men planlegger godt og setter av tid til å studere, sier Kimsaas.

Studentene møtes i snitt i et forum hver andre uke, der de reflekterer og diskuterer i grupper. Blant annet vurderer de hverandres oppgaver og drøfter det de lærer.

– Vi lærere har tett oppfølging, også i forumene, tar imot spørsmål og stiller krav til hva studentene skal diskutere. I tillegg avsluttes hvert kurs med et hovedarbeidskrav som vi fagledere veileder, forteller universitetslæreren.

Flere av studentene på kurset kommer fra samme skole. For å kunne forankre nye metoder og ideer på tvers i personalet, mener både Øvernes og Kimsaas at dette er viktig.

– Jo flere fra samme skole, jo bedre for læringsmiljøet og motivasjonen. Mange skoler har med både to og tre lærere, og rekorden er ni. Disse er også på samme gruppe i kurset, og får mulighet til å utvikle denne nye kompetansen sammen. Dette gagner selvfølgelig skolene i andre enden, sier Øvernes.

Det er tre lærere fra samme skole som Kumeus som tar nettstudiet, og flere fra kommunen.

– Det er svært verdifullt å kunne diskutere med kolleger på skolen, særlig når alt foregår på nett. Det har hatt mye å si for læringsutbyttet, sier Silje Kumeus.


Silje Kumeus

4-årig profesjonsutdanning med spesialisering innen IKT, matematikk og tilpasset opplæring innen matematikk. Jobbet som lærervikar på ungdomsskole under utdanningen. Etter endt utdanning i 2010 har hun jobbet på Aspåsen skole.Magnus Kimsaas

Universitetslærer ved UiT – Norges arktiske universitet og bidragsyter til det faglige innholdet i kurset.

Bilde av Eirik Øvernes

Eirik Øvernes

Eirik Øvernes har hovedfag i pedagogikk fra UiT – Norges arktiske universitet. Han har erfaring som spesialkonsulent, prosjektleder og seniorrådgiver.

MatematikkMOOC

MatematikkMOOC er et videreutdanningstilbud rettet mot matematikklærere som underviser på 1.-7. trinn, med hovedfokus på mellomtrinnet. Aktuelle søkere har obligatorisk matematikk fra lærerutdanningen eller tilsvarende, i tillegg til godkjent lærerutdanning. Det vil si 15 eller 30 studiepoeng i matematikk fra ordinær lærerutdanning eller videreutdanning.

Studiet er delt i to hovedemner, der hvert emne består av tre kurs. De tre kursene i hvert hovedemne utgjør til sammen 15 studiepoeng. Nivået på studiet er matematikk 2, og fokuset er på matematikkdidaktikk for lærere som underviser på 1.-7. trinn.