Bilde av Lisbeth Isaksen

Verdifullt kompetanseløft i nord


Hva gjør du når videreutdanningsmulighetene er for langt unna? Du skaper dem selv. Innføring av Finnmarksmodellen har gjort det lettere for lærerne i Finnmark å øke sin kunnskap.

For å få flere lærere med på det nasjonale kompetanseløftet har Fylkesmannen i Finnmark fått mulighet til å utarbeide en egen modell for videreutdanning.

– Det er helt nødvendig med kompetanseheving for lærerne i denne regionen, og et fleksibelt og lokalt studietilbud er avgjørende for å få det til. For de fleste er det både praktisk og økonomisk umulig å dra langt bort for å delta på samlinger. Finnmarksmodellen gir oss en verdifull mulighet for regional tilrettelegging, forteller utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Finnmark, Lisbeth Isaksen.

Fra 2015 tilbyr Universitetet i Tromsø en desentralisert studiemodell innen matematikk og norsk tre steder i fylket, i Hammerfest, Alta og Kirkenes. I tillegg legges det opp til lokale samlinger. Tilbudet har blitt tatt godt imot blant lærerne i fylket.

– Målet vårt har vært at flest mulig skal søke, og hver sjette lærer i Finnmark søkte om videreutdanning etter at modellen ble innført. Dette er dobbelt så mange som landsgjennomsnittet, noe som er svært gledelig, sier Isaksen.

Prinsipp 2

Nasjonale myndigheter skal legge til rette for fleksibilitet, slik at partene lokalt kan definere behov for kompetanseutvikling og utvikle lokale og regionale tilbud.

Frode Buarø er rektor ved Sandnes skole i Sør-Varanger kommune. Han forteller at tilbudet er etterlengtet blant hans kollegaer.

– For å kunne oppfylle kravene, er vi helt avhengige av å kunne videreutdanne lærerne. Før vi fikk Finnmarksmodellen, gjorde en dårlig kommuneøkonomi at vi rett og slett ikke hadde mulighet. Lokale samlinger reduserer kostnadene for reise og opphold, og gjør at flere av våre lærere kan benytte seg av muligheten.

Forelesningene foregår samlet i sentrum av Sør-Varanger, og i år er to av lærerne på Sandnes skole med. Begge deltar med stipendordning og studerer ved siden av full jobb. Som rektor legger Buarø til rette for at alle skal få det til på best mulig måte.

– Lærene som studerer, forteller at det oppleves motiverende og viktig. Vi merker forskjell på dem allerede, og hele kollegiet nyter godt av det. Nå ønsker jeg at alle hos oss skal gjøre det samme.


Lisbeth Isaksen

Lisbeth Isaksen har allmennlærerutdanning og videreutdanning innenfor samfunnsvitenskap og organisasjon og ledelse med fordypning i skoleledelse. Hun har 40 års arbeidserfaring som lærer, rektor og skolesjef i Sør-Varanger, Tromsø og Trondheim. Hun har i tillegg vært politiker: varaordfører i Sør-Varanger og fylkesråd for utdanning i fylkestinget i Finnmark fra 2011.

Skoleeier kan ta kontakt med en utdanningsinstitusjon eller Fylkesmannen for å opprette regionale tilbud, noe som kan være verdifullt for flere skoler i dette langstrakte landet. Lærere som ønsker å studere ved regionale studietilbud, kan så søke om å delta med vikar- eller stipendordning i Kompetanse for kvalitet. Det er skoleeier som avgjør hvilken ordning det skal søkes om for hver enkelt søker.

– Jeg håper videreutdanning kan gi positive ringvirkninger for skolene i fylket vårt. Finnmark har færrest lærere med formell kompetanse, scorer dårligst på nasjonale prøver og har høyest frafall i videregående opplæring. Nå vil vi snu denne trenden og øke kvaliteten i skolen. Skoleeiere i fylket er med på satsingen, sier utdanningsdirektør Lisbeth Isaksen.

Bilde av Frode Buarø

Frode Buarø

Frode Buarø har lærerutdanning, og har også tatt rektorutdanning og veiledningsutdanning. Han startet som lærer i 1998 og har jobbet i skoleledelsen siden 2008, de siste årene som rektor. Han har også vært hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i tre år.

Finnmarksmodellen

Finnmarksmodellen er på kort sikt et pilotprosjekt, og på lang sikt en gjennomtenkt og helhetlig plan for kompetanseheving for lærere i Finnmark. For dem som vil videreutdanne seg, innebærer dette intensive lokale samlinger, studieprogresjon med 15 studiepoeng per år. I tillegg er det forelesninger på nett og lokal tilrettelegging. Alle tilbud skal være praksisnære og åpne for søkere fra hele fylket. Tilbudene gir tilgang til stipend- og vikarordning, og skoleeier avgjør hvilken ordning det skal søkes om for hver enkelt søker.